Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZP.271.22.GR.2022 Wycena nieruchomości.

Zamówienia Publiczne
Miasto Radlin
Deadlines:
Published : 13-05-2022 11:14:00
Placing offers : 19-05-2022 09:00:00
Offers opening : 19-05-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Wycena nieruchomości.


1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości.


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Określenie wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany. Wycenie podlega:

a) prawo własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:
- działka nr 2678/281 o pow. 0,1900 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00000670/8,
- działka nr 3543/307 o pow. 0,0500 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00037248/9,
- działka nr 3544/307 o pow. 0,1500 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00000669/8,
- działka nr 3585/281 o pow. 0,1074 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00051075/9,
- działka nr 3942/282 o pow. 0,3327 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00042509/5,
- działka nr 5015/282 o pow. 0,1226 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00042509/5,

b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako: 

- działka nr 2669/281 o pow. 0,0542 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00053692/4,

- działka nr 2672/281 o pow. 0,1145 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00053692/4,

- działka nr 2816/323 o pow. 0,0340 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00053692/4, 

- działka nr 3586/281 o pow. 0,0421 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00053692/4,

- działka nr 3941/282 o pow. 0,0700 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00053692/4.


3. Istotne warunki realizacji zamówienia:

1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy;

2) Istotne elementy postępowania zostały określone we wzorze umowy;

3) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy;

4) Kryterium Cena100%;

5) Do postępowania nie zostaną dopuszczone podmioty, które w ostatnich 5 latach nie wykonały lub nienależycie wykonały Zamówienie na rzecz Zamawiającego i z którymi w związku z powyższym została rozwiązana umowa;

6) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zdolność techniczna lub zawodowa: Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Świadectwo nadania uprawnień (kopia).

7) W postępowaniu należy podać całkowity koszt brutto za wykonanie całości zamówienia wraz z dostawą.

8) Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

9) Wykonawca dołącza wypełnioną Propozycje cenową.


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 32/4590219

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.

        • tel. 22 101 02 02

        • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
P R O P O Z Y C J A C E N O W A.odt odt 36.31 2022-05-13 11:14:00 Proceeding
P R O P O Z Y C J A C E N O W A.pdf pdf 81.69 2022-05-13 11:14:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 87.36 2022-05-13 11:14:00 Proceeding
PZP.271.22.GR.20200 Zmiana z dnia 16.05.2022.pdf pdf 55.09 2022-05-16 10:42:22 Public message
Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 17.05.2022.pdf pdf 58.19 2022-05-17 15:39:49 Public message

Announcements

2022-05-19 10:18 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niniejszym informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano propozycję cenową firmy:
Skibińska Marzenna
ul. Zamojskiego 13/1
47-400 Racibórz

wartość propozycji cenowej: 1 300,00 zł
Słownie: jeden tysiąc trzysta złotych, 00/100

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy;


Wykaz złożonych propozycji cenowych:

1. ICOM Iwona Szczepaniak
ul. Szczęść Boże 104c
42-600 Tarnowskie Góry
4 389,00 zł

2. Skibińska Marzenna
ul. Zamojskiego 13/1
47-400 Racibórz
1 300,00 zł

3. Grupa Konsultingowa Defin Sp. Z. o. o.
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
7 626,00 zł

4. Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 31
41-500 Chorzów
7 982,70 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia 4 000,00 zł brutto.
2022-05-17 15:39 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 17.05.2022 r.

Wyjaśnienie treści z [...].pdf

2022-05-16 10:42 Zamówienia Publiczne PZP.271.22.GR.20200 Zmiana z dnia 16.05.2022

PZP.271.22.GR.20200 [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. Miasto Radlin
Józefa Rymera 15
44-310, Radlin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Propozycja cenowa - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dołączyć wypełnioną “Propozycję cenową” (wzór znajduje się w załącznikach do postępowania); Attachment required (0)
3 Termin realizacji - Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy; Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. (0)
4 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Zdolność techniczna lub zawodowa. - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Zdolność techniczna lub zawodowa. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Należy dołączyć świadectwo nadania uprawnień zawodowych (kopia). Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. Attachment required (0)
5 Wzór umowy oraz warunki realizacji zamówienia. - Wzór umowy znajduje się w załącznikach do postępowania. Proszę się zapoznać i potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dołączyć odpowiedni dokument. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 749