Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.041.5.2021/2022 Budowa i Modernizacja budynków użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy Kamienna Góra (2 zadania)

Grzegorz Jakóbczyk
Gmina Kamienna Góra Department: REFERAT ROZWOJU I INFRASTRUKTURY (RI)
Deadlines:
Published : 13-05-2022 15:10:00
Placing offers : 06-06-2022 09:50:00
Offers opening : 06-06-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do prowadzonego postępowania zamieszczono dokumentację przetargową (SWZ ) wraz z załącznikami związaną z postępowaniem. 

Wszczęte postępowanie zakupowe prowadzone jest w zakresie zamówienia na realizację inwestycji objętych dofinansowaniem ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (zadania), z których każde składa się z dwóch niezależnych zamierzeń budowlanych (przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na wykonaniu określonych robót budowlanych.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Pliki dołączane w formularzu ( ofercie) należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Korespondencji z Zamawiającym i Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zal2_oswiadczenie przesłanki wykluczenia.docx docx 25.02 2022-05-13 15:10:00 Proceeding
zal3_ oswiadczenie spełnienie warunków udziału w postępowaniu.docx docx 24.6 2022-05-13 15:10:00 Proceeding
zal3a_wspólne oswiadczenie wykonawców.docx docx 24.6 2022-05-13 15:10:00 Proceeding
zal4_ zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy zasobów.docx docx 23.41 2022-05-13 15:10:00 Proceeding
zal5_wykaz osób.docx docx 23.53 2022-05-13 15:10:00 Proceeding
zal6_ wykaz robót.docx docx 23.39 2022-05-13 15:10:00 Proceeding
zal7_oswiadczenie o aktualności informacji - brak podstaw wykluczenia.docx docx 39.29 2022-05-13 15:10:00 Proceeding
zal8a_Lipienica.7z 7z 19380.82 2022-05-13 15:10:00 Proceeding
zal8a_Pisarzowice.7z 7z 24611.66 2022-05-13 15:10:00 Proceeding
zal8b_PFU Kamienna Gora.7z 7z 21511.48 2022-05-13 15:10:00 Proceeding
Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 35.57 2022-05-16 08:18:44 Proceeding
SWZ_Budynki uzytecznosci Instrukcja dla Wykonawcow.pdf pdf 274.5 2022-05-16 08:19:02 Proceeding
zal8b_Leszczyniec_droga.7z 7z 1973.39 2022-05-13 15:10:00 Proceeding
Ogloszenie o zamówieniu NowyLad.pdf pdf 141.6 2022-05-13 15:10:00 Proceeding
Zadanie 2 istotne postanowienia_umowy.pdf pdf 321.09 2022-05-13 15:10:00 Proceeding
zal8b_Leszczyniec.7z 7z 11802.66 2022-05-19 11:02:10 Proceeding
Zadanie 1 istotne postanowienia_umowy .pdf pdf 301.89 2022-05-23 08:40:17 Proceeding
zal1_formularz oferty.doc doc 96 2022-05-27 12:58:10 Proceeding
Informacja po otwarciu ofert.pdf pdf 69.5 2022-06-06 11:32:39 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty280622.pdf pdf 74.48 2022-06-28 10:47:25 Public message

Announcements

2022-06-28 10:47 Grzegorz Jakóbczyk Kamienna Góra, dnia 28.06.2022 r.
Zamawiający - Gmina Kamienna Góra publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym .

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-06 11:32 Grzegorz Jakóbczyk Kamienna Góra, dnia 06.06.2022 r
Zamawiający publikuje informację o złożonych i otwartych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja po otwarc [...].pdf

2022-06-06 09:50 Buyer message Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 4 398 750,00 zł . Przedmiotowa kwota uwzględnia promesę w wysokości 3 825 000,00 zł w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2022-05-27 13:08 Grzegorz Jakóbczyk Kamienna Góra, dnia 27.maja .2022 r.
Zamawiający informuje, że poprawił oczywistą omyłke pisarska, w formularzy ( wzorze ) oferty ,w nazwie zadań w załączniku nr 1b ( Informacja Wykonawcy dotycząca doświadczenia osoby wyznaczonej do pełnienia obowiązków funkcji Kierownika budowy w specjalności drogowej)

2022-05-23 08:47 Grzegorz Jakóbczyk
Kamienna Góra, dnia 23.05.2022 roku.

Zamawiający informuje, że w zapisach umowy na zadanie 1 ( budowę budynku remizy ochotniczej straży pożarnej w Pisarzowicach, oraz przebudowę budynku gospodarczego z adaptacją na świetlicę wiejską w Lipienicy) ujednolicił zapis w § 40 pkt 1. umowy Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy z dokumentami zamówienia - Swz
„1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 3,0% ceny ofertowej gross (słownie: trzy procent) w formie ………… „

2022-05-19 11:11 Grzegorz Jakóbczyk Kamienna Góra, dnia 19.05.2022
Zamawiający zmodyfikował ( uzupełnił) załącznik nr 8b_ Leszczyniec.
Zawartość załącznika z dokumentacją projektową została uzupełniona o "Projekt przyłącza wodociągowego"
Zawartość dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia została uzupełniona o następujące pliki pdf : Opis Przyłącze wody, PZT-Przyłącze wody, PZT-2S Profil Przyłącza wody, PZT-3S -Profil zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, PZT- 4S Zbiornik Bezodpływowy
2022-05-16 08:28 Grzegorz Jakóbczyk Kamienna Góra, dnia 16.06.2022r.
Zamawiający poprawił omyłkowy zapis pisarski w nazwie przy kwocie wadium dla zadania 1 tj. zadania "Pisarzowice-Lipienica".

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1143