Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PG/351-42/2022 TP/U/S „Opracowanie i przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej skierowanej do uczestników i pracowników świetlic socjoterapeutycznych/świetlic środowiskowych z obszarów gminnych z terenu województwa mazowieckiego”

Deadlines:
Published : 11-05-2022 22:19:00
Placing offers : 20-05-2022 10:00:00
Offers opening : 20-05-2022 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 185.46 2022-05-11 22:19:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.pdf pdf 190.39 2022-05-11 22:19:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 29.25 2022-05-11 22:19:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 20.85 2022-05-11 22:19:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Konspekt kampanii.docx docx 13.03 2022-05-11 22:19:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 38.23 2022-05-11 22:19:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oewiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.docx docx 16.49 2022-05-11 22:19:00 Proceeding
08da3388-1d8f-e568-856a-a2000e234e99.pdf pdf 129.54 2022-05-11 22:19:00 Proceeding
SWZ 351-42-2022.pdf pdf 436.28 2022-05-11 22:19:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 32.87 2022-05-11 22:19:00 Criterion
Informacja o kwocie 351-42-2022.pdf pdf 473.64 2022-05-20 10:09:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert 351-42-2022.pdf pdf 478.83 2022-05-20 14:20:55 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-42.pdf pdf 871.87 2022-06-04 12:22:15 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 63.9 2022-06-22 07:50:55 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 55.48 2022-11-29 12:59:50 Public message

Announcements

2022-11-29 12:59 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, W związku z realizacją umowy, Zamawiający publikuje stosowną informację.

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2022-06-22 07:50 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, W związku z zawarciem umowy na realizację zamówienia, Zamawiający publikuje stosowną informację.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-06-04 12:22 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo

W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekazuje w załączeniu stosowne pismo.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-20 14:20 Katarzyna Boruc - Chrościcka W związku z otwarciem ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-20 10:09 Katarzyna Boruc - Chrościcka W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

załącznik nr 3 do SW [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 606