Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 520.261.1.8.2022.GDS Świadczenie usług sprzątania powierzchni wewnętrznych, autobusów oraz tramwajów

Deadlines:
Published : 10-05-2022 13:36:00
Placing offers : 06-06-2022 10:00:00
Offers opening : 06-06-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
GAiT sprzątanie - ogłoszenie_na stronę.pdf pdf 140.02 2022-05-10 13:36:00 Proceeding
SWZ_sprzątanie_II_na stronę.pdf pdf 327.24 2022-05-10 13:36:00 Proceeding
Załącznik 1.1. SOPZ_sprzątanie_pomieszczeń_II_2204_na stronę.pdf pdf 346.68 2022-05-10 13:36:00 Proceeding
Załącznik 1.2 SOPZ_sprzątanie autobusów_II_2204_na stronę.pdf pdf 273.41 2022-05-10 13:36:00 Proceeding
Załącznik 1.3 SOPZ_sprzątanie tramwajów_II_2204_na stronę.pdf pdf 291.46 2022-05-10 13:36:00 Proceeding
Załącznik 5.1. projekt umowy_sprzątanie pomieszczeń_II_2204_na stronę.pdf pdf 189.16 2022-05-10 13:36:00 Proceeding
Załącznik 5.2. projekt umowy_sprzątanie autobusów_II_2204_na stronę.pdf pdf 205.22 2022-05-10 13:36:00 Proceeding
Załącznik 5.3. projekt umowy_sprzątanie tramwajów_II_2204_na stronę.pdf pdf 196.31 2022-05-10 13:36:00 Proceeding
Załączniki nr 2 i 3_na stronę.docx docx 41.71 2022-05-10 13:36:00 Proceeding
Załączniki nr 4.1-4.4_na stronę.docx docx 56.41 2022-05-12 15:21:53 Proceeding
GAIT Sprzątanie_pytania_18052022.pdf pdf 66.57 2022-05-18 15:46:13 Proceeding
GAIT Sprzątanie_pytania_25052022.pdf pdf 70.17 2022-05-25 11:46:44 Proceeding
GAIT Sprzątanie_pytania_27052022.pdf pdf 79.69 2022-05-27 15:36:10 Proceeding
informacja_z_otwarcia_ofert_06062022.pdf pdf 85.99 2022-06-07 08:51:21 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert_06062022_sprostowanie.pdf pdf 85.99 2022-06-07 09:07:31 Public message
informacja_o_wyborze_czII_III_sprzątanie.pdf pdf 104.59 2022-06-15 14:55:18 Public message
informacja_o_wyborze_czI_sprzątanie.pdf pdf 101.71 2022-06-30 11:46:26 Public message

Announcements

2022-06-30 11:46 Grupa Doradcza Sienna Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I przedmiotowego zamówienia.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-06-15 14:55 Grupa Doradcza Sienna Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części II i II przedmiotowego zamówienia.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-06-07 09:07 Grupa Doradcza Sienna Sprostowanie informacji z otwarcia ofert - w piśmie z dnia 7 czerwca 2022 r. wskazano numer postępowania: 520.261.1.7.2021.GDS. Winno być: 520.261.1.8.2022.GDS. W pozostałym zakresie informacja z otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
W załączeniu informacja z otwarcia ofert z uwzględnieniem powyższego (sprostowanie zaznaczono kolorem czerwonym).

informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-06-07 08:51 Grupa Doradcza Sienna W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-06-06 10:00 Buyer message Warszawa, 06.06.2022r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w podziale na części:
Część I: Świadczenie usług sprzątania powierzchni wewnętrznych na terenie Gdańskich
Autobusów i Tramwajów w Gdańsku Sp. z o.o.,
Część II: Świadczenie usług sprzątania autobusów w Zajezdni Autobusowej Gdańsk Wrzeszcz,
Część III: Świadczenie usług sprzątania tramwajów w Zajezdni Tramwajowej Gdańsk Nowy Port i w Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego (znak): 520.261.1.8.2022.GDS

Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część I: - 3 361 590, 00 zł brutto,
Część II: - 3 813 000, 00 zł brutto,
Część III: - 6 051 600,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2809