Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Utrzymanie w stałej sprawności technicznej wodnych pomp obiegowych.

Deadlines:
Published : 05-05-2022 13:55:00
Placing offers : 26-05-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

1.   Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w stałej sprawności technicznej wodnych pomp obiegowych.

2.    Miejsce wykonywania usługi: obiekt szpitala ul. Gen. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

3.    Cenę całkowitą za wykonanie usługi będącej Przedmiotem zamówienia należy skalkulować w oparciu o załącznik nr 1 do zapytania. Wypełniony załącznik nr 1 należy załączyć w miejscu KRYTERIA I WARUNKI FORMALNE – pkt 1 CENA.

4.    Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunki dotyczące jego realizacji zostały określone w załączonym wzorze umowy.

5.    Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

6.    O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który wykaże, że:

1)  posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie przeglądu eksploatacyjnego pomp obiegowych firmy Wilo 

      lub 

    posiada autoryzację producenta pomp obiegowych firmy Wilo do wykonywania czynności przeglądów eksploatacyjnych i serwisowych; przez autoryzację Zamawiający rozumie również świadectwo przeszkolenia co najmniej jednego pracownika do wykonywania czynności przeglądów eksploatacyjnych pomp obiegowych firmy Wilo,

2)  dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą ważne uprawnienia energetyczne grupy „I” w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV.

7.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).  

8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny oferty, zakończenia postępowania bez wyboru oferty i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - formularz cenowy.docx docx 26.31 2022-05-05 13:55:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Wykaz usług.docx docx 34.64 2022-05-05 13:55:00 Proceeding
załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf pdf 767.4 2022-05-05 13:55:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 608615.pdf pdf 233.51 2022-05-26 12:11:54 Public message
informacja o wyborze oferty - ID 608615.pdf pdf 23.79 2022-05-27 13:02:19 Public message

Announcements

2022-05-27 13:02 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-26 12:11 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję zbiorcze zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Utrzymanie w stałej sprawności technicznej wodnych pomp obiegowych W miejscu cena netto należy wpisać wartość netto z tabeli nr 5 formularza cenowego (załącznik nr 1) z wiersza "RAZEM - CENA CAŁKOWITA OFERTY" 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6832 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Zgodnie z warunkami opisanymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z warunkami opisanymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunek udziału w postępowaniu - doświadczenie - Proszę załączyć wykaz usług (załącznik nr 2) oraz dowody należytego wykonania wykazywanych usług lub dokument potwierdzający autoryzacje producenta pomp obiegowych firmy Wilo Attachment required (0)
5 Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu - dysponuję co najmniej 1 osobą posiadającą ważne uprawnienia energetyczne grupy „I” w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV - Proszę potwierdzić wpisując "Tak" (0)
6 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy (załącznik nr 3) wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). - Proszę potwierdzić wpisując „Nie podlegam wykluczeniu" (0)
Unlock the form

The number of page views: 474