Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TIR/11/RB/PN/2022 Zmiany sposobu użytkowania części budynków położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Gierałtowskiego 3A/03, ul. Bielszowickiej 112- strych, ul. Bielszowickiej 114/2, w wyniku której zostaną utworzone 4 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy

Deadlines:
Published : 28-04-2022 15:19:00
Placing offers : 19-05-2022 09:00:00
Offers opening : 19-05-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da292a-318c-ba73-d7b0-010001f743a0 (1).pdf pdf 198.72 2022-04-28 17:45:58 Proceeding
SWZ OZ 3 lokale do zmiany.pdf pdf 439.44 2022-04-28 17:45:58 Proceeding
Załączniki 4, 4a,4b TECHNICZNE.zip zip 79940.72 2022-04-28 17:45:59 Proceeding
Załączniki do edycji.zip zip 190.45 2022-04-28 17:45:59 Proceeding
Załączniki PDF.zip zip 1183.34 2022-04-28 17:45:59 Proceeding
08da335c-c483-846a-53d4-d7000d39151f.pdf pdf 46.5 2022-05-12 12:19:15 Public message
Informacja o zmianie treści specyfikacji warunjków zamówienia skan.pdf pdf 1815.51 2022-05-12 12:19:15 Public message
Modyfikacja Załącznik nr 2.docx docx 38.72 2022-05-12 12:19:15 Public message
Modyfikacja Załącznik nr 3.docx docx 39.67 2022-05-12 12:19:15 Public message
Modyfikacja SWZ OZ 3 lokale do zmiany.pdf pdf 441.43 2022-05-12 12:19:15 Public message
Zmiana SWZ 12.05.2022.pdf pdf 212.66 2022-05-12 12:19:15 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 224.27 2022-05-16 15:13:56 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 140.63 2022-05-19 11:20:15 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu – informacja na stronę internetową prowadzonego postępowania.pdf pdf 65.13 2022-07-04 14:55:45 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1 oraz unieważnieniu w zakresie zadania nr 2 i 3.pdf pdf 1604.08 2022-07-04 14:55:45 Public message

Announcements

2022-07-04 14:55 Joanna Szykowska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 2 i 3.
Szczegóły w załączeniu.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-19 11:20 Joanna Szykowska Działając na mocy art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia o złożonych do postępowania ofertach.
Szczegóły w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-16 15:13 Joanna Szykowska Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota brutto).
Szczegóły w załączeniu.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2022-05-12 12:19 Joanna Szykowska Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia o zmianie SWZ i Ogłoszenia o zamówieniu.
Zmianie ulega zapis rozdziału XIX SWZ poprzez dodanie ust. 2.3:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy”.
W związku z powyższym zmianie ulegają również zapisy załącznika nr 2 i nr 3 do SWZ, które przekazujemy w załączeniu.
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje się zmiany treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu, jednocześnie przedłużając termin składania ofert do dnia 19 maja 2022r. Wyznaczona godzina składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

08da335c-c483-846a-5 [...].pdf

Informacja o zmianie [...].pdf

Modyfikacja Załączni [...].docx

Modyfikacja Załączni [...].docx

Modyfikacja SWZ OZ 3 [...].pdf

Zmiana SWZ 12.05.202 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 518