Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 04/2022 Wynajem czterech łodzi ratownictwa medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

Dział Zamówień Publicznych
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Deadlines:
Published : 27-04-2022 11:16:00
Placing offers : 06-05-2022 09:00:00
Offers opening : 06-05-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.docx docx 33.48 2022-04-27 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 58.5 2022-04-27 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Zestawienie parametrów wymaganych i punktowanych.doc doc 108 2022-04-27 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 43 2022-04-27 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.doc doc 39.5 2022-04-27 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia .doc doc 32 2022-04-27 11:16:00 Proceeding
SWZ.docx docx 73.42 2022-04-27 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 46.5 2022-04-27 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.xlsx xlsx 10.74 2022-04-27 11:16:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2022BZP 0013687701 z dnia 2022-04-27.pdf pdf 119.03 2022-04-27 11:16:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2022BZP 0014274501 z dnia 2022-05-02.pdf pdf 40.91 2022-05-02 11:19:25 Public message
Zmiana treści SWZ.zip zip 244.32 2022-05-02 11:19:25 Public message
unieważnienie www-sig.pdf pdf 284.99 2022-05-06 14:21:23 Public message

Announcements

2022-05-06 14:21 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

unieważnienie www-si [...].pdf

2022-05-06 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 270 108,00 zł.
2022-05-02 11:19 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie nr 2022BZ [...].pdf

Zmiana treści SWZ.zi [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 209