Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 261.16.2022 usługa wsparcia wydziałów WFOŚiGW w Poznaniu

Deadlines:
Published : 14-04-2022 16:09:00
Placing offers : 20-04-2022 11:00:00
Offers opening : 20-04-2022 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wsparciu wydziałów WFOŚiGW w Poznaniu, w szczególności: - badania rynku dotyczące zapotrzebowania na wsparcie finansowe działań proekologicznych w Województwie Wielkopolskim, - działania promujące ogłaszane przez WFOŚiGW w Poznaniu nabory, - pomoc przy organizacji konferencji, - wsparcie wydziałów merytorycznych w analizie wpływających wniosków. 2. Szczegóły współpracy zostały zawarte w projekcie umowy będącym Załącznikiem nr 1 do postępowania.

3. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że: - posiada co najmniej wykształcenie średnie, - posiada wiedzę z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, promocji i marketingu. 2) Wzór oświadczenia odnośnie spełniania ww. wymagań - załącznik nr 2 do Zaproszenia.

4. Termin realizacji zamówienia: od 02.05.2022 r. do 31.05.2023 r.

5. Oceniane kryteria i ich ranga: 1) cena brutto (C) (z podatkiem VAT) - 70 % Maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 70 pkt. (C) oceniane będzie według poniższego wzoru: Cn C= -------------- x 70 pkt Co gdzie: C – liczba punktów przyznana ofercie; Cn – najniższa oferowana cena spośród ocenianych ofert; Co – cena ocenianej oferty. Wszystkie obliczenia prowadzone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 2) wiedza (W) - 15 % Maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 15 pkt. W tym kryterium będzie oceniana wiedzę z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, promocji i marketingu – Zamawiający wskaże dzień roboczy, w którym Wykonawcy, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu oferty będą zobowiązani przybyć do siedziby WFOŚiGW w Poznaniu w celu napisania testu. Otrzymane punkty za dokonaną ocenę testu: • 0-5 pkt za test - to 5 pkt w ocenie ofert, • 6-9 pkt za test - to 10 pkt w ocenie oferty, • 10 pkt za test - to 15 pkt w ocenie oferty 3) gotowość do zawarcia umowy i rozpoczęcia świadczenia usługi (G) - 15 % Maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 15 pkt. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane w następujący sposób: • Gotowość do zawarcia umowy i rozpoczęcia świadczenia usługi na następny dzień roboczy po otrzymaniu informacji z Platformy zakupowej – 15 pkt • Gotowość do zawarcia umowy i rozpoczęcia świadczenia usługi po 2 dniach roboczych po otrzymaniu informacji z Platformy zakupowej – 10 pkt • Gotowość do zawarcia umowy i rozpoczęcia świadczenia usługi po 3 dniach roboczych po otrzymaniu informacji z Platformy zakupowej – 5 pkt • Gotowość do zawarcia umowy i rozpoczęcia świadczenia usługi po 4 dniach roboczych i więcej po otrzymaniu informacji z Platformy zakupowej – 0 pkt 6. Za najkorzystniejsza uważa się ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem: P = C + W + G


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 845 62 09.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
klauzula informacyjna.doc doc 102.5 2022-04-14 16:09:00 Proceeding
zał. 2_ oświadczenie.doc doc 93 2022-04-14 16:09:00 Criterion
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - wzór.docx docx 26.66 2022-04-14 16:09:00 Criterion
zał. 1_projekt umowy_wsparcie.doc doc 126 2022-04-14 16:09:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #600831.docx docx 28.17 2022-05-02 12:19:32 Public message

Announcements

2022-05-04 14:40 Zamówienia Publiczne WFOŚiGW w Poznaniu informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na usługę wsparcia wydziałów WFOŚiGW w Poznaniu panu Przemysławowi Galachowi zam. w Poznaniu.
2022-05-02 12:19 Zamówienia Publiczne WFOŚiGW w Poznaniu informuje o wyborze oferty w postępowaniu na usługę wsparcia wydziałów WFOŚiGW w Poznaniu złożonej przez Przemysława Galacha zam. w Poznaniu, z ceną 44 400,00 zł gross (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta złotych 00/100). Oferta uzyskała maksymalną ilość punków w kryteriach oceny ofert: cena - 70 pkt, wiedza - 15 pkt, gotowość do zawarcia umowy i rozpoczęcia świadczenia usługi - 15 pkt, łącznie 100 pkt. Zamawiający w załączeniu udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 usługa należy wycenić jedną godzinę świadczenia usługi 1480 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 wiedza 15% oświadczenie potwierdzające wiedzę z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, promocji i marketingu - zał. nr 2 Attachment required

zał. 2_ oświadczenie [...].doc

(0)
3 gotowość - termin rozpoczęcia świadczenia usługi 15% ....ilość dni roboczych od otrzymania informacji z Platformy zakupowej (0)
4 projekt umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

zał. 1_projekt umowy [...].doc

(0)
5 wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Umowa powierzenia pr [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 160