Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.27.2022 Modernizacja elewacji frontowej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 12-04-2022 10:54:00
Placing offers : 28-04-2022 10:00:00
Offers opening : 28-04-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 169.19 2022-04-12 10:54:00 Proceeding
WZ.271.27.2022 SWZ.docx docx 1235.58 2022-04-12 10:54:00 Proceeding
WZ.271.27.2022 SWZ_elewacja_SP1.pdf pdf 2565.91 2022-04-12 10:54:00 Proceeding
WZ.271.27.2022 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ.zip zip 14339.01 2022-04-12 10:54:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu po zmianie .pdf pdf 169.19 2022-04-25 14:49:20 Public message
Ogłoszenie o zmianie .pdf pdf 38.45 2022-04-25 14:49:20 Public message
PO ZMIANIE zal. 2- oswiadczenie.docx docx 1180.51 2022-04-25 14:49:20 Public message
PO ZMIANIE zal. 10- oswiadczenie.art.125.ust.5.docx docx 1178.06 2022-04-25 14:49:20 Public message
WZ.271.27.2022 ZMIANA SWZ_25.04.pdf pdf 193.64 2022-04-25 14:49:20 Public message
zmiana_SWZ-25.04.docx docx 694.56 2022-04-25 14:49:20 Public message
WZ.271.27.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA.doc doc 61 2022-04-28 15:49:41 Public message
WZ.271.27.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 59.74 2022-04-28 15:49:41 Public message
WZ.271.27.2022 UNIEWAŻNIENIE PLATFORMA.doc doc 78.5 2022-05-02 14:52:41 Public message
WZ.271.27.2022 UNIEWAŻNIENIE_PLATFORMA.pdf pdf 78.14 2022-05-02 14:52:41 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA .pdf pdf 62.82 2022-05-02 15:05:28 Public message

Announcements

2022-05-02 15:05 Arleta Matusik Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-05-02 14:52 Arleta Matusik OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

WZ.271.27.2022 UNI [...].doc

WZ.271.27.2022 UNIEW [...].pdf

2022-04-28 15:49 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
zamieszczana na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1129 ze zm.)

WZ.271.27.2022 INFO [...].doc

WZ.271.27.2022 INFOR [...].pdf

2022-04-28 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 43.000,00 zł
2022-04-25 14:49 Arleta Matusik
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia, treści załącznika nr 2 do SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, tj.:
1. Zmienia pkt 9. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„9.Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykluczenia wynikające z Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.”
2. W SWZ po pkt 9.6. dopisuje pkt 9.7. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
9.7. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
9.7.1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
9.7.2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
9.7.3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
9.7.4. Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
9.7.5. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
9.7.6. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7 ust. 1 ustawy będzie wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy Pzp.
9.7.7. Jako sankcję przewidziano również karę pieniężną nakładaną na osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty lub przystąpienie do negocjacji.
9.7.8. Kara pieniężna nakładana będzie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
3. Zmienia treść zał. nr 2 do SWZ – oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
i zamieszcza je na stronie prowadzonego postępowania.
4. Zmienia treść zał. nr 10 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i zamieszcza je na stronie prowadzonego postępowania.
5. Zmienia pkt 14.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„14.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). tj.: do dnia 27.05.2022 r.. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Zmienia pkt 15.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„15.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk do dnia 28.04.2022 r. do godz. 10:00.
7. Zmienia pkt 16.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„16.1 Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl w dniu 28.04.2022 r. o godz. 10:05., tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.”
Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 28 kwietnia 2022 roku do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

PO ZMIANIE zal. 2- [...].docx

PO ZMIANIE zal. 10- [...].docx

WZ.271.27.2022 ZMIAN [...].pdf

zmiana_SWZ-25.04.doc [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 345