Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FSM-2022-03-03 wybór firmy audytorskiej, która przeprowadzi audyt Fundacji Solidarności Międzynarodowej pod względem zgodności z unijnymi wytycznymi na potrzeby certyfikacji pillar assessment / to select an auditor firm which will audit Solidarity Fund PL for its compliance with the EU guidelines as needed for pillar assessment certification

Deadlines:
Published : 06-04-2022 22:26:00
Placing offers : 21-04-2022 14:00:00
Offers opening : 21-04-2022 14:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

/ Ladies and gentlemen, the annexes to the procedure include the announcement, the Tender Specifications (SWZ) and other documentation related to the subject of the contract - You will find the English translation in the ZIP file. The Instruction for submitting offers / applications for Contractors is available at the Pod linkiem

In connection with the Directives of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 on public procurement, effective from October 18, 2014, we would like to inform you that in this contract notice, the submission of offers / applications and communication takes place in accordance with the provisions of the attached documentation.

The contracting authority recommends communication via platformazakupowa.pl. In connection with the above, the "Wyślij wiadomość do zamawiającego” (Send a message to the Contractor) button is used to: 

 Ask questions to the Tender Specifications (SWZ)  

Responses to the call to supplement the offer 

 Messages of appeal / other

 If you have any questions related to the offer / application process, please contact the Platformazakupowa.pl Customer Support Center: phone: 22 101 02 02 e-mail: cwk@platformazakupowa.pl We remind you that the offer / application submitted electronically must be signed with an electronic qualified signature.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FSM-2022-03-03 AuditPA_01 Opis Przedmiotu Zamowienia.pdf pdf 804.05 2022-04-06 22:26:00 Proceeding
FSM-2022-03-03 AuditPA_01a CELEX_32019D0606(01)_PL.pdf pdf 3949.99 2022-04-06 22:26:00 Proceeding
FSM-2022-03-03 AuditPA_03 Oswiadczenia.docx docx 466.25 2022-04-06 22:26:00 Proceeding
FSM-2022-03-03 AuditPA_04 Formularz Oferty.docx docx 472.38 2022-04-06 22:26:00 Proceeding
FSM-2022-03-03 AuditPA_05 Grupa Kapitalowa.docx docx 461.86 2022-04-06 22:26:00 Proceeding
FSM-2022-03-03 AuditPA_06 Podmiot Trzeci.docx docx 461.65 2022-04-06 22:26:00 Proceeding
FSM-2022-03-03 Specyfikacja Warunkow Zamowienia-signed.pdf pdf 962.68 2022-04-06 22:26:00 Proceeding
FSM-2022-03-03 Ogloszenie w Biuletynie Zamowien Publicznych.pdf pdf 96.1 2022-04-06 22:26:00 Proceeding
FSM-2022-03-03 AuditPA-procurement documents ENG translation.zip zip 4600.04 2022-04-06 22:26:00 Proceeding
FSM-2022-03-03 Ogloszenie - Otwarcie Ofert.pdf pdf 636.2 2022-04-21 14:48:50 Public message
FSM-2022-03-03 Protokol Ocena Ofert - podpisane.pdf pdf 418.66 2022-04-26 13:36:32 Public message

Announcements

2022-04-26 13:36 Daria Suwała Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o numerze FSM-2022-03-03 (2022/BZP 00112834/01) o udzielenie zamówienia w postępowaniu na wybór firmy audytorskiej, która przeprowadzi audyt Fundacji Solidarności Międzynarodowej pod względem zgodności z unijnymi wytycznymi na potrzeby certyfikacji pillar assessment


Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Mysłowicka 4, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuje o wyniku niniejszego postępowania.


Oferta realizacji zamówienia złożona przez PKF Littlejohn LLP. 15 Westferry Circus, Canary Wharf
London E14 4HD, Wielka Brytania o wartości 159 563,80 PLN została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.

Szczegóły są dostępne w protokole Komisji Przetargowej.
/

Information on the selection of the offer in the public procurement No FSM-2022-03-03 (2022 / BZP 00112834/01) for the award of the contract to select an auditor firm which will audit Solidarity Fund PL for its compliance with the EU guidelines as needed for pillar assessment certification


Solidarity Fund PL with headquarters in Warsaw, ul. Mysłowicka 4, hereinafter referred to as the Ordering Party, pursuant to Art. art. 253 paragraph. 1 point 1 and sec. 2 of the Act of September 11, 2019, Public Procurement Law (Journal of Laws 2019, item 2019, as amended), hereinafter referred to as the "Act", informs about the result of this procedure.


The offer submitted by PKF Littlejohn LLP. 15 Westferry Circus, Canary Wharf London E14 4HD, Great Britain with a Value of PLN 159,563.80 was considered the most advantageous, meeting all the conditions set by the Employer.
Details in the Offers Evaluation Protocol (Attached in Polish).

FSM-2022-03-03 Proto [...].pdf

2022-04-21 14:48 Daria Suwała Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr FSM-2022-03-03 o udzielenie zamówienia publicznego na wybór firmy audytorskiej, która przeprowadzi audyt Fundacji Solidarności Międzynarodowej pod względem zgodności z unijnymi wytycznymi na potrzeby certyfikacji pillar assessment.

Ladies and gentlemen,

Please find attached the information on the opening of tenders in the public tender procedure No.FSM-2022-03-03 for selection of an auditor companies which will audit Solidarity Fund PL for its compliance with the EU guidelines as needed for pillar assessment certification

FSM-2022-03-03 Oglos [...].pdf

2022-04-21 14:00 Buyer message Fundacja Solidarności Międzynarodowej dziękuje Oferentom za zainteresowanie przetargiem i przygotowanie dokumentacji. Informujemy, że kwota przewidziana na sfinansowanie zamówienia to ok. 180 000 zł gross i została opublikowana w par. 1.4. Specyfikacji Warunków Zamówienia.

The Solidarity Fund PL would Contains to thank the Bidders for their interest in the tender and preparation of documentation. Please be advised that the amount provided for financing the order is approximately PLN 180,000 gross and has been published in par. 1.4. The Tender Specifications (SWZ).
2022-04-18 08:42 Daria Suwała W odpowiedzi na pytanie skierowane przez Potencjalnego Wykonawcę informujemy, że doświadczenie Wykonawcy
w przeprowadzaniu audytu instytucji pod względem zgodności z unijnymi wytycznymi na potrzeby certyfikacji pillar assessment" oceniane będzie również z uwzględnieniem art. 279 ust. 3 rozporządzenia finansowego 2018/1046. Art. 279 ust. 3 Rozporządzenia pozwala na stosowanie wcześniejszych przepisów (TJ. Rozporządzeń (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014 i wydanych na ich podstawie Decyzji Komisji sprzed 2018 roku) do postępowań rozpoczętych przed 2 sierpnia 2018 r. Dodatkowo punkt 7 Decyzji Komisji z 17 kwietnia 2019 r. potwierdza obowiązywanie wcześniejszych procedur, a ich dostosowanie do nowych terms of reference ma miejsce wtedy i tylko wtedy gdy przywołana Decyzja wprowadza zmiany.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 862