Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/UE/2022 Dostosowanie dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy.

Deadlines:
Published : 01-04-2022 10:39:00
Placing offers : 01-06-2022 11:00:00
Offers opening : 01-06-2022 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 630.24 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_1_Formularz ofertowy.pdf pdf 470.42 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_2_OPZ.pdf pdf 4349.16 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_4_informacja_podwykonawcy.pdf pdf 155.92 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_5_oświadczenie_grup_kapitał.pdf pdf 246.75 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_6_wykaz_osób.pdf pdf 303.29 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_7_oświadczenie_udostępnienie_zasobów.pdf pdf 214.73 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_8_oświadczenie_aktualność_inform_z_art_125.1.pdf pdf 141.44 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_9_oswiadczenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o__zamowienia.pdf pdf 224.47 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_3_formularza_JEDZ.pdf pdf 421.76 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_10_wykaz_dostaw.pdf pdf 233.41 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_11_Oświ_spełnienia_warunków_funkcjonalnych.pdf pdf 183.29 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_12_projekt_umowy.pdf pdf 814.89 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_1_Formularz ofertowy.docx docx 172.8 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_3_formularza_JEDZ.docx docx 48.24 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_4_informacja_podwykonawcy.docx docx 155.15 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_5_oświadczenie_grup_kapitał.docx docx 156.2 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_6_wykaz_osób.docx docx 154.45 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_7_oświadczenie_udostępnienie_zasobów.docx docx 152.14 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_8_oświadczenie_aktualność_inform_z_art_125.1.docx docx 150.55 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_9_oswiadczenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o__zamowienia.docx docx 157.06 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_10_wykaz_dostaw.docx docx 152.91 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr_11_Oświ_spełnienia_warunków_funkcjonalnych.docx docx 752.68 2022-04-01 10:39:00 Proceeding
2022-OJS084-225287-pl.pdf pdf 66.21 2022-05-01 05:13:12 Public message
zmiana_terminu.docx docx 187.47 2022-05-01 05:13:12 Public message
Pytaniia i odpowiedzi.zip zip 6791.3 2022-05-11 08:42:49 Public message
Pytaniia i odpowiedzi.zip.xades xades 5.9 2022-05-11 08:42:49 Public message
2022_05_16_zmiana_terminu.pdf pdf 223.02 2022-05-18 08:44:12 Public message
ENOTICES_n007v9yo (external)-2022-072891-NF14-PL (1).pdf pdf 71.37 2022-05-18 08:44:12 Public message
2022_05_24_zmiana_terminu.pdf pdf 224.47 2022-05-25 09:59:57 Public message
odpowiedzi_2_wszystkie.pdf pdf 509.37 2022-05-25 09:59:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 323.66 2022-06-01 12:33:02 Public message
informacja o wyborze najkorz oferty.pdf pdf 365.87 2022-07-05 11:20:34 Public message
kwota na zamówienie.pdf pdf 278.28 2022-06-01 11:00:00 Public message

Announcements

2022-07-05 11:20 Krzysztof Jach Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-01 12:33 Krzysztof Jach Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostosowanie dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy.
W ramach projektu pn. „Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e usług publicznych dla pacjentów”
Nr zam. 1a/ZAM/2021
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz.Urz.UE: 2022/S 065-168801 z dnia 01.04.2022r (ze zmianami)

ZAMAWIAJĄCY :
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu
reprezentowany przez p. Ewę Giza – Dyrektora Szpitala
ul. Kańsko 1
78-520 Złocieniec

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-01 11:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 868 316,46 zł netto

kwota na zamówienie. [...].pdf

2022-05-25 09:59 Krzysztof Jach Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz.Urz.UE: 2022/S 065-168801 z dnia 01.04.2022r

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu działając na podstawie art. 137 ust 1, 2, 4, 5, 6 w związku z art. 135 ust. 2. 3, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) informuje, że:
Przedłuża termin składania ofert do dnia 01.06.2022 r., do godz. 11:00 i zmienia treść SWZ:
1. Zapis w części XV SWZ „Termin związania z ofertą” – ust. 1, otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 29 sierpnia 2022 roku.”
2. Zapis w części XVII SWZ „Sposób oraz termin składania” – ust. 2, otrzymuje brzmienie:
„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 01 czerwca 2022 roku, do godz. 11:00
3. Zapis w części XVIII SWZ „Termin otwarcia ofert” – ust. 1, otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 czerwca 2022 roku, o godz. 11:05”

2022_05_24_zmiana_te [...].pdf

odpowiedzi_2_wszystk [...].pdf

2022-05-18 08:44 Krzysztof Jach SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu działając na podstawie art. 137 ust 1, 2, 4, 5, 6 w związku z art. 135 ust. 2. 3, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) informuje, że:
Przedłuża termin składania ofert do dnia 27.05.2022 r., do godz. 11:00 i zmienia treść SWZ:
1. Zapis w części XV SWZ „Termin związania z ofertą” – ust. 1, otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 24 sierpnia 2022 roku.”
2. Zapis w części XVII SWZ „Sposób oraz termin składania” – ust. 2, otrzymuje brzmienie:
„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 27 maja 2022 roku, do godz. 11:00
3. Zapis w części XVIII SWZ „Termin otwarcia ofert” – ust. 1, otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2022 roku, o godz. 11:05”

2022_05_16_zmiana_te [...].pdf

ENOTICES_n007v9yo (e [...].pdf

2022-05-11 08:42 Krzysztof Jach W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 135 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale III ust. 6 Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) udziela wyjaśnienia, które znajdują się w załączniku

Odpowiedzi prowadzą do zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający zgodnie z art. 137 ustawy Pzp dokonuje zmiany w treści SWZ.

Załączniki:
1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami,
2. SWZ – poprawiony,
3. Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy – poprawiony,
4. Załącznik nr 2 do SWZ OPZ – poprawiony,
5. Załącznik nr 3 do SWZ Formularz JEDZ – poprawiony,
6. Załącznik nr 8 Oświadczenie aktualność inform. z art. 125.1 – poprawiony,
7. Załącznik nr 10 do SWZ Wykaz dostaw – poprawiony,
8. Załącznik nr 12 do Projekt umowy – poprawiony.

Pytaniia i odpowiedz [...].zip

Pytaniia i odpowiedz [...].xades

2022-05-01 05:13 Krzysztof Jach Informacja o zmianie terminu składania ofert i modyfikacja treści SWZ

2022-OJS084-225287-p [...].pdf

zmiana_terminu.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1984