Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 520.261.1.10.2021.IGC Dostawa żurawia na podwoziu samochodowym do wkolejenia tramwajów

Deadlines:
Published : 09-03-2022 14:40:00
Placing offers : 22-04-2022 09:30:00
Offers opening : 22-04-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.37 2022-03-09 14:40:00 Proceeding
02. SWZ.pdf pdf 279.63 2022-03-09 14:40:00 Proceeding
03. Załącznik nr 1 do SWZ SOPZ.pdf pdf 174.03 2022-03-09 14:40:00 Proceeding
04. Załącznik nr 2 do SWZ Formularz oferty.docx docx 19.06 2022-03-09 14:40:00 Proceeding
05. Załącznik nr 3 do SWZ JEDZ.doc doc 186 2022-03-09 14:40:00 Proceeding
06. Załącznik nr 4 do SWZ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 14.31 2022-03-09 14:40:00 Proceeding
07. Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 13.05 2022-03-09 14:40:00 Proceeding
08. Załącznik nr 7 do SWZ Projekt umowy.pdf pdf 220.96 2022-03-09 14:40:00 Proceeding
09. Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz wykonanych dostaw.docx docx 13.69 2022-03-09 14:40:00 Proceeding
10. Załącznik nr 8 do SWZ Obowiązek informacyjny RODO.pdf pdf 127.48 2022-03-09 14:40:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SWZ modyfikacja treści SWZ.pdf pdf 135.18 2022-03-23 14:20:08 Public message
SWZ po modyfikacji.pdf pdf 280.18 2022-03-23 14:20:08 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ Projekt umowy po modyfikacji.pdf pdf 221.01 2022-03-23 14:20:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert pdf.pdf pdf 38.95 2022-04-22 13:04:43 Public message
22-05-26 odrzucenie oferty Compa i unieważnienie postępowania.pdf pdf 119.65 2022-05-31 13:53:34 Public message
PZP Informacja z kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 53.43 2022-04-22 09:30:00 Public message

Announcements

2022-05-31 13:53 Anna Otawa-Tarakan Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.

22-05-26 odrzucenie [...].pdf

2022-04-22 13:04 Iwona Gawlińska-Czuba Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-22 13:00 Iwona Gawlińska-Czuba The message was withdrawn by the Buyer.
2022-04-22 09:30 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

PZP Informacja z kwo [...].pdf

2022-03-23 14:20 Iwona Gawlińska-Czuba Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia
SWZ po modyfikacji
Załącznik nr 7 do SWZ Projekt umowy po modyfikacji

wyjaśnienia treści S [...].pdf

SWZ po modyfikacji.p [...].pdf

Załącznik nr 7 do S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 621