Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-11/22 Dostawa komputerów oraz monitorów - AE/ZP-27-11/22

Deadlines:
Published : 16-02-2022 09:59:00
Placing offers : 23-03-2022 09:00:00
Offers opening : 23-03-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 -  Formularz  Cenowy   

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu  

6. Załącznik Nr 3.1-3.2 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia   

7. Załącznik Nr 4 -  Wykaz dostaw    

8. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej   

9. Załącznik Nr 6  - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ   

10. Załącznik Nr 6a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ    

11. Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia    

12. Załącznik Nr A  - Opis równoważności systemu Windows 10 Professional 64-bit oraz kryteria stosowane w celu oceny równoważności   Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 814.5 2022-02-16 09:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 178.5 2022-02-16 09:59:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1131.05 2022-02-16 09:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 799 2022-02-16 09:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 85.59 2022-02-16 09:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 127.93 2022-02-16 09:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.1.docx docx 763.59 2022-02-16 09:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.2.docx docx 756.13 2022-02-16 09:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 819 2022-02-16 09:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 777.5 2022-02-16 09:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 778 2022-02-16 09:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 6a.doc doc 778 2022-02-16 09:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 779 2022-02-16 09:59:00 Proceeding
Załącznik Nr A.docx docx 752.77 2022-02-16 09:59:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 1104.32 2022-02-21 13:48:27 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.PDF PDF 406 2022-03-04 14:22:30 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3.PDF PDF 375.75 2022-03-08 13:32:46 Public message
PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs_20220125.pdf pdf 3979.27 2022-03-08 13:32:46 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 225.51 2022-03-23 09:24:27 Public message
Informacja z otwarcia.PDF PDF 541.31 2022-03-23 14:54:25 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 1104.08 2022-06-02 14:20:36 Public message

Announcements

2022-06-02 14:20 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-03-23 14:54 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-03-23 09:24 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-03-08 13:32 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3 wraz z Załącznikiem.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

PassMark - CPU Bench [...].pdf

2022-03-04 14:22 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-02-21 13:48 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1902