Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 17/2022/US/DZP Przeprowadzenie, wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning), szkolenia przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego maksymalnie dla 95 osób - studentów i studentek ostatniego roku Kierunku Lekarskiego (Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie) w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.

Deadlines:
Published : 19-01-2022 12:03:00
Placing offers : 04-02-2022 10:00:00
Offers opening : 04-02-2022 10:30:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ szkolenie on-line.pdf pdf 5889.88 2022-01-19 12:03:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 134 2022-01-19 12:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 648.84 2022-01-19 12:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 203.5 2022-01-19 12:03:00 Proceeding
Załacznik nr 3 do SWZ - ośwadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.doc doc 348.5 2022-01-19 12:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 550.53 2022-01-19 12:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.13 2022-01-28 13:11:06 Public message
odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 1591.05 2022-01-28 13:11:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 604.14 2022-02-08 10:03:00 Public message
Infromacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1325.82 2022-03-11 08:30:01 Public message

Announcements

2022-03-11 08:30 Anna Zalewska Szanowni Państwo,
Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Pracownik działu zamówień publicznych

Infromacja o wyborze [...].pdf

2022-02-08 10:03 Anna Zalewska Szanowni Państwo, Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu informację z sesji otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.
Z poważaniem
Anna Zalewska
Pracownik działu zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-04 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę: 135 488,00 zł brutto.
2022-01-28 13:11 Anna Zalewska Szanowni Państwo,
Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w niniejszym postępowaniu. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.
W załączeniu również ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Pracownik działu zamówień publicznych

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 400