Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/S 248-655634 Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czernikowo (IWP.271.1.12.2021)

Marek Brzustewicz
Gmina Czernikowo
Deadlines:
Published : 22-12-2021 10:19:00
Placing offers : 19-01-2022 09:00:00
Offers opening : 19-01-2022 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 - Ogłoszenie o zamówieniu - 2021-OJS248-655634-pl.pdf pdf 141.21 2021-12-22 10:19:00 Proceeding
2 - SWZ - IWP.271.1.12.2021.pdf pdf 1428.82 2021-12-22 10:19:00 Proceeding
3.1 - Załącznik nr 1a do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 199.5 2021-12-22 10:19:00 Proceeding
3.1.1 - Załącznik 1a.1 - Oświadczenie Wykonawcy - Parametry techniczne.doc doc 540.5 2021-12-22 10:19:00 Proceeding
3.2 - Załącznik nr 1b do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 207.5 2021-12-22 10:19:00 Proceeding
3.2.1 - Załącznik 1b.1 - Oświadczenie Wykonawcy - Parametry techniczne.doc doc 180.5 2021-12-22 10:19:00 Proceeding
4 - Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie JEDZ_ESPD.zip zip 87.87 2021-12-22 10:19:00 Proceeding
5.1 - Załącznik nr 2a do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 404.97 2021-12-22 10:19:00 Proceeding
5.2 - Załącznik nr 2b do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 401.75 2021-12-22 10:19:00 Proceeding
6 - Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności.doc doc 155.5 2021-12-22 10:19:00 Proceeding
7 - Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz wykonanych dostaw.doc doc 163.5 2021-12-22 10:19:00 Proceeding
8 - Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie - Grupa kapitałowa.doc doc 161 2021-12-22 10:19:00 Proceeding
9 - Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 166 2021-12-22 10:19:00 Proceeding
10 - Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o stanie rozliczeń Podwykonawcy z Wykonawcą.doc doc 145 2021-12-22 10:19:00 Proceeding
11 - Załącznik nr 9 - Opis Przedmiotu Zamówienia - Część nr 1.pdf pdf 279.79 2021-12-22 10:19:00 Proceeding
12 - Załącznik nr 10 - Opis Przedmiotu Zamówienia - Część nr 2.pdf pdf 214.19 2021-12-22 10:19:00 Proceeding
13 - Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.pdf pdf 267.08 2021-12-22 10:19:00 Proceeding
14 - JEDZ_ESPD - Instrukcja wypełniania.pdf pdf 1672.5 2021-12-22 10:19:00 Proceeding
15 - Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 217.97 2022-01-10 10:51:08 Public message
15.1 - Załącznik nr 9 - Opis Przedmiotu Zamówienia - Część nr 1 - Zmiana.pdf pdf 278.88 2022-01-10 10:51:08 Public message
15.2 - Załącznik 1a.1 - Oświadczenie Wykonawcy - Parametry techniczne - Zmiana.doc doc 530 2022-01-10 10:51:08 Public message
16 - Informacja o zmianie treści SWZ.pdf pdf 178.73 2022-01-10 10:55:47 Public message
16.1 - SWZ - IWP.271.1.12.2021 - Zmiana.pdf pdf 1414.7 2022-01-10 10:55:47 Public message
17 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 202.77 2022-01-19 09:52:25 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 2.doc doc 326.5 2022-02-03 15:09:31 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 2.pdf pdf 802.28 2022-02-03 15:09:31 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 1.doc doc 459 2022-02-09 08:43:13 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 1.pdf pdf 770.57 2022-02-09 08:43:13 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022-OJS045-114532-pl.pdf pdf 139.01 2022-03-04 09:10:02 Public message

Announcements

2022-03-04 09:10 Marek Brzustewicz Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-02-09 08:43 Marek Brzustewicz Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czernikowo, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.12.2021 r. pod numerem 2021/S 248-655634. Część nr 1 – Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów przeznaczonych do odbioru i transportu odpadów. Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp w załączeniu przekazujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].doc

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-03 15:09 Marek Brzustewicz Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czernikowo, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.12.2021 r. pod numerem 2021/S 248-655634.
Część nr 2 – Dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp w załączeniu przekazujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].doc

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-19 09:52 Marek Brzustewicz Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp w załączeniu przekazujemy informację z otwarcia ofert.

17 - Informacja z ot [...].pdf

2022-01-19 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
• Część nr 1 – Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów przeznaczonych do odbioru i transportu odpadów - 3 000 000,00 zł brutto
• Część nr 2 – Dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 500 000,00 zł brutto
2022-01-10 10:55 Marek Brzustewicz Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku ze zmianą ustawy Pzp, wprowadzoną ustawą z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2054), Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie przesłanki wykluczenia określonej w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp.

16 - Informacja o zm [...].pdf

16.1 - SWZ - IWP.271 [...].pdf

2022-01-10 10:51 Marek Brzustewicz Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

15 - Wyjaśnienia tre [...].pdf

15.1 - Załącznik nr [...].pdf

15.2 - Załącznik 1a. [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 716