Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CG-VI.ZP.U.272.85.2021.LB Opracowanie i dostarczenie systemu zintegrowanego z mobilnym centrum diagnostycznym gleby wraz z dostawą odpowiedniej infrastruktury technicznej

Deadlines:
Published : 17-12-2021 14:13:00
Placing offers : 14-01-2022 10:00:00
Offers opening : 14-01-2022 10:05:00
Procedure: Dialog konkurencyjny
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0_Opis Potrzeb i Wymagań.pdf pdf 327.2 2021-12-17 14:13:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówiniu_2021-OJS245-645947-pl-1.pdf pdf 119.74 2021-12-17 14:13:00 Proceeding
1_wniosek o dopuszczenie do udziału_85.docx docx 22.73 2021-12-17 14:13:00 Proceeding
4_oświadczenie z art. 117 ust. 4_85.docx docx 27.37 2021-12-17 14:13:00 Proceeding
5_zobowiązanie z art. 118.docx docx 26.8 2021-12-17 14:13:00 Proceeding
2_Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 343.66 2021-12-17 14:13:00 Proceeding
3_JEDZ_85.docx docx 52.69 2021-12-17 14:13:00 Proceeding
załączniki do OPZ.rar rar 6602.84 2021-12-17 14:13:00 Proceeding
zmiana treści OPiW.pdf pdf 204.29 2022-01-03 15:06:43 Public message

Announcements

2022-01-14 10:00 Buyer message Zamawiający poda kwotę gross przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert
2022-01-03 15:06 Luiza Buze ZMIANA TREŚCI OPISU POTRZEB I WYMAGAŃ

zmiana treści OPiW.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 617