Proceeding: NAT.2810.109.2021-ZOF Zakup urządzeń dla klimatyzacji III piętra budynku głównego szpitala (budynek „A”)

Deadlines:
Published : 16-12-2021 13:19:00
Placing offers: 20-12-2021 11:00:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Supply

Requirements and specifications

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM 


ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone jest w oparciu o obowiązujący  u Zamawiającego Regulamin udzielania zamówień, z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. z uwagi na wartość zamówienia poniżej kwoty 130.000,00 zł o której mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, 


Termin składania ofert:    20.12.2021r.   godz. 11:00

Termin otwarcia ofert : 20.12.2021r.   godz. 11:30


OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA i ZŁOŻENIA OFERTY

1. Miejsce składania ofert : SEKRETARIAT Opolskiego Centrum Onkologii, ul. Katowicka 66a  45-061 Opole

2 Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzeźroczystej i zaklejonej kopercie, oznaczonej odpowiednio:    Firma i adres Wykonawcy składającego ofertę, wyraźny napis: „OFERTA– numer sprawy NAT.2810.109.2021-ZOF

UWAGA:  Wyraźne oznaczenie oferty składanej w formie papierowej, ma na celu jej zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,

4. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

  a) Formularz oferty  ( Załącznik nr 2)

  b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeśli umocowanie takie nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG)


5. Oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy;

6. W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osoby(ę) nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 20.12.2021r do godz. 11:30 Opolskim Centrum Onkologii w Opolu ul. Katowicka 66a, w Dziale Administracyjno-Technicznym, Budynek Przychodni – Przyziemie.


ZASADY WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%)

2. Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która oceniona zostanie najwyżej.


TERMIN ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

Wykonawca pozostaje  związany złożoną ofertą  przez okres 30  dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.


Postępowanie prowadzi:

Andrzej Krysztofiak

Dział Administracyjno-Techniczny Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

tel. 77 44 16 114, e-mail: sekcjatechniczna@onkologia.opole.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 78.01 2021-12-16 13:19:00 Proceeding
Zal_1_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 164.63 2021-12-16 13:19:00 Proceeding
Zal_3_Wzór umowy.pdf pdf 2402.11 2021-12-16 13:19:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTY.doc doc 58.5 2021-12-16 13:24:23 Proceeding
Skan notatka o uniewaznieniu postepowania.pdf pdf 453.76 2022-02-09 15:01:39 Public message

Announcements

2022-02-09 15:01 Anna Gąska Informacja o unieważnieniu postępowania

Skan notatka o uniew [...].pdf

2021-12-17 14:10 Anna Gąska Informujemy, że w załączonym do ogłoszenia wzorze umowy, zmienia się treść paragrafu 4 pkt 1 w następujący sposób:

Zamiast: "Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony w ramach realizacji przedmiotu umowy sprzęt na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzonego wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami bez zastrzeżeń"

Jest: "Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony w ramach realizacji przedmiotu umowy sprzęt na okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami bez zastrzeżeń"
2021-12-17 13:56 Anna Gąska Informujemy, że w ogłoszeniu mylnie wskazano "zaświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej" jako element oferty.
Zamawiający nie wymaga Wizji lokalnej

The number of page views: 175