Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00310104/01 Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w miejscu ich zamieszkania (nr referencyjny GOPS. 271.1.2021)

Małgorzata Lach
Gmina Jeżewo
Deadlines:
Published : 10-12-2021 13:54:00
Placing offers : 20-12-2021 10:00:00
Offers opening : 20-12-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 411.8 2021-12-10 13:54:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy.docx docx 31.41 2021-12-10 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (1).docx docx 20.73 2021-12-10 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1b do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.docx docx 20.56 2021-12-10 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1c do SWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.docx docx 18.52 2021-12-10 13:54:00 Proceeding
Załącznik Nr 1d do SWZ - Wykaz wykonanych usług.docx docx 18.03 2021-12-10 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1e do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 21.47 2021-12-10 13:54:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (1).pdf pdf 237.65 2021-12-10 13:54:00 Proceeding
SCAN0635_000.pdf pdf 21.3 2021-12-20 10:17:48 Public message
informacja z sesji otwarcia.PDF PDF 321.33 2021-12-20 11:43:13 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 55.6 2021-12-31 09:03:10 Public message

Announcements

2021-12-31 09:03 Małgorzata Lach Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający umieszcza w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-20 11:43 Małgorzata Lach Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, w załączeniu przekazuje informacje z otwarcia ofert.

informacja z sesji o [...].PDF

2021-12-20 10:17 Małgorzata Lach Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 94.300,00 zł gross (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych 00/100).

SCAN0635_000.pdf

2021-12-20 10:15 Małgorzata Lach The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 160