Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-55/21 Dostawa cykloergometru leżankowego do testów prób wysiłkowych 1 szt.- AE/ZP-27-55/21

Deadlines:
Published : 29-11-2021 11:33:00
Placing offers : 05-01-2022 09:00:00
Offers opening : 05-01-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SWZ

3/ Formularz Ofertowy

4/ Załącznik Nr 1- Formularz Cenowy

5/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7/ Załącznik Nr 4 - Wykaz dostaw

8/ Załącznik Nr 5 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia

9/ Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

10/ Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

11/ Załącznik Nr 7a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

12/ Załącznik Nr 8 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

13/ Załącznik Nr 9 - Wzór umowy w zakresie zasad ochrony danych osobowych

14/  Załącznik Nr A - Opis równoważności systemu Windows 10 Professional 64-bit oraz kryteria stosowane w celu oceny równoważności

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 73 2021-11-29 11:33:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 163.95 2021-11-29 11:33:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1179.11 2021-11-29 11:33:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 797 2021-11-29 11:33:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 82.61 2021-11-29 11:33:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 117.16 2021-11-29 11:33:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 37 2021-11-29 11:33:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 80.5 2021-11-29 11:33:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.odt odt 25.95 2021-11-29 11:33:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 43.5 2021-11-29 11:33:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 43 2021-11-29 11:33:00 Proceeding
Załącznik Nr 7a.doc doc 43.5 2021-11-29 11:33:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 41.5 2021-11-29 11:33:00 Proceeding
Załącznik Nr 9.docx docx 19.44 2021-11-29 11:33:00 Proceeding
Załącznik Nr A.DOCX DOCX 13.86 2021-11-29 11:33:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 68.26 2021-12-22 09:06:45 Public message
55_cykloergometr leżankowy Formularz Ofertowy PO ZMIANIE.doc doc 72.5 2021-12-22 09:07:25 Public message
55_cykloergometr leżankowy Załącznik Nr 5 PO ZMIANIE.odt odt 25.83 2021-12-22 09:07:25 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.pdf pdf 4792.58 2021-12-22 09:07:25 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 257.68 2022-01-05 09:09:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 301.07 2022-01-05 12:28:23 Public message
Informacja o wyborze najk. Platforma.PDF PDF 515.24 2022-02-09 11:42:58 Public message

Announcements

2022-02-09 11:42 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-01-05 12:28 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-01-05 09:09 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].PDF

2021-12-22 09:07 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz z Formularzem Ofertowym po dokonanej zmianie treści SWZ i Załącznikiem Nr 5 do SWZ po dokonanej zmianie treści SWZ.
UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.01.2022 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz. 10:00

55_cykloergometr leż [...].doc

55_cykloergometr leż [...].odt

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-12-22 09:06 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 816