Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Kompleksowa obsługa księgowa i kadrowo-płacowa Spółki "Nowy Szpital Wojewódzki" Sp. z o. o.

Deadlines:
Published : 24-11-2021 09:10:00
Placing offers : 06-12-2021 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami).

1.       Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa Spółki "Nowy Szpital Wojewódzki" Sp. z o. o. obejmująca następujące zakresy:

                                I.            Księgi rachunkowe:

      Prowadzenie ksiąg rachunkowych wraz z rozliczeniami podatkowymi dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka samorządowa) – około 260 dokumentów/300 operacji bankowych miesięcznie zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.


                              II.            Kadry i płace

1)       naliczanie wynagrodzeń (38 osób na umowę o pracę, 1 osoba na kontrakcie menadżerskim,1 osoba na umowie zlecenie, 3 osoby w Radzie Nadzorczej),

2)       prowadzenie akt osobowych w formie elektronicznej,

3)       sporządzanie miesięcznych deklaracji do ZUS,

4)       przesyłania dokumentów drogą elektroniczną za pomocą dedykowanej aplikacji  -  ZUS  Płatnik, PIT4, PIT11,

5)       pełna obsługa e-PFRON,

6)       obsługa PPK.


                            III.            Sporządzenie kompletnego sprawozdania finansowego i wszelkie rozliczenia podatkowe za  2022 rok w obowiązującej formie.


2.       Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych – 2 warianty (można złożyć ofertę na jeden z wybranych wariantów lub oba).

Każdy z wariantów obejmuje świadczenie usług opisanych w ust. 1 w pkt I – pkt III, przy czym:

1)      dla wariantu I -  usługi księgowe wraz z wprowadzaniem i dekretowaniem dokumentów księgowych do systemu oraz zamknięcie miesiąca wraz ze złożeniem deklaracji podatkowych prowadzone będą w całości przez Wykonawcę, jednocześnie Wykonawca zapewni 2-óm użytkownikom Zamawiającego  samodzielny, bierny dostęp do ksiąg w celu możliwości weryfikacji księgowań i generowania raportów (dla zadanego okresu, zapisywanych w formacie plików programu Excel lub zapewniających eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Excel), obejmujących co najmniej:

a)       zapisy z dziennika,

b)      zestawienie obrotów i sald z kont analitycznych i syntetycznych,

c)       bilans oraz rachunek zysków i strat.

2)      dla wariantu II  usługi księgowe oraz zamknięcie miesiąca wraz ze złożeniem deklaracji podatkowych, przy czym dokumenty księgowe zewnętrzne wprowadzane byłyby do systemu księgowego przez Zamawiającego. System użytkowany przez Wykonawcę musi posiadać taką funkcjonalność.
Jednocześnie Wykonawca zapewni bierny dostęp do systemu księgowego na warunkach opisanych dla wariantu I.

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  ofert, negocjowania ofert oraz warunków umownych  oraz  unieważnienia  niniejszego  postępowania  bez  podania przyczyny i bez ponoszenia  skutków prawnych.

 

W przypadku pytań:

  •  technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.  

 

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 2 - zestawienie dokumentów.pdf pdf 126.15 2021-11-24 09:10:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz oferty.docx docx 35.63 2021-11-24 09:10:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 540406.pdf pdf 237.01 2021-12-06 13:42:12 Public message
informacja_o_zakonczeniu_postepowania_ID_540406.pdf pdf 408.88 2021-12-30 11:14:25 Public message

Announcements

2021-12-30 11:14 Robert Chorążewski Informacja o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty.

informacja_o_zakoncz [...].pdf

2021-12-06 13:42 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zbiorcze zestawienie złożonych ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-12-02 12:25 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że w dniu 02.12.2021r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy, o treści (cytat):
„W jakim programie obecnie prowadzona jest obsługa księgowa oraz kadrowo - płacowa? Czy przewidują Państwo ewentualną możliwość zmiany programu? Czy wystarczy migracja danych kadrowo - płacowych z ostatniego roku?”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający obecnie pracuje w systemie Profinn.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest objęcie Zamawiającego pełną obsługą księgową oraz kadrowo – płacową. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie niezbędnego oprogramowania (w tym umożliwiającego migrację niezbędnych danych), które umożliwi świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami zapytania ofertowego.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wariant I Proszę przepisać wartość całkowitą netto obliczoną dla tego wariantu z Formularza oferty 1 service - (0)
2 Wariant II Proszę przepisać wartość całkowitą netto obliczoną dla tego wariantu z Formularza oferty 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - W okresie 15 miesięcy, począwszy od 01.01.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Informacja na temat systemu księgowego stosowanego przez Wykonawcę - Prosimy podać nazwę systemu księgowego, którego używa Wykonawca oraz załączyć materiały informacyjne odnośnie funkcjonalności takiej platformy komunikacyjnej między Zamawiającym a biurem księgowym. Attachment required (0)
4 Wzór umowy - Prosimy o załączenie wzoru umowy stosowanego przez Wykonawcę Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 515