Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1/2021 Dostawa 2 szt. pomp głębinowych do wody produkcji HYDRO-VACUUM

Marcin Niewiński
Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 17-11-2021 09:51:00
Placing offers : 26-11-2021 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Zamawiający – Śremskie Wodociągi sp. z o.o. 63-100 Śrem, ul Parkowa 8, wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000054868 w Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 785-00-02-101, REGON: 630957150, kapitał zakładowy – 48.199.500 zł w pełni opłacony, kieruje zapytanie ofertowe na realizację poniższego  zamówienia.

Zamawiający informuje, że powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. pomp głębinowych do wody produkcji HYDRO-VACUUM S.A. model GC.3.02.2.2210 wraz z silnikami.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Miejsce dostawy: Śremskie Wodociągi sp. z o.o.; 63-100 Śrem ul. Parkowa 8.

3. Preferowany termin dostawy: do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

4. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS lub w przypadku braku możliwości złożenia oferty na platformie w formie elektronicznej na adres: m.kasprzak@sremskiewodociagi.pl. Złożona oferta zostanie dodana przez zamawiającego pod warunkiem, że wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert oraz będzie zawierała wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.

5. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Cena oferty ma być podana w polskich złotych i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Wszelkich informacji udziela p. Marek Kasprzak tel. 612830459 wew. 122; 604 440 701.

9. Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.

10. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu o cenę sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

12. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2021-11-17 13:31 Marcin Niewiński Zamawiający informuje, że zamówienie obejmuje dostawę 2 szt. pomp wraz z silnikami

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pompa głębinowa do wody produkcji HYDRO-VACUUM S.A. model GC.3.02.2.2210 - 2 pc. Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.
Parkowa 8
63-100, Śrem
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6356 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 484