Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZW.2372.1.2021.NK(1) Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy Zdrój z podziałem na części

Deadlines:
Published : 03-11-2021 11:36:00
Placing offers : 16-11-2021 10:30:00
Offers opening : 16-11-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.zip zip 780.63 2021-11-03 11:36:00 Proceeding
SWZ.zip zip 780.63 2021-11-03 11:36:00 Criterion
16.11.2021_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 175.39 2021-11-16 20:35:02 Public message
FORMULARZ_CENOWY_Załącznik nr 2_jajka.xls xls 28 2021-11-23 14:59:00 Public message
wezwanie do złożenia ofert dodatkowych-3.pdf pdf 173.21 2021-11-23 14:59:00 Public message
Załącznik-Nr-1.odt odt 44.63 2021-11-23 14:59:00 Public message
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 297.98 2021-11-25 10:01:35 Public message
zawiadomienie o wyborze na część nr 7docx-1.pdf pdf 178.4 2021-12-02 19:46:42 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia-1.pdf pdf 156.49 2021-11-16 10:30:00 Public message

Announcements

2021-12-02 19:46 Anna Gotzek-Bałdowska Zamawiający w załączeniu przesyłam Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 7

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-25 10:01 Anna Gotzek-Bałdowska ZAMAWIAJĄCY W ZAŁĄCZENIU PRZESYŁA ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1, 3,4,5,6,9i O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2 i CZĘŚCI nr 8

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-23 14:59 Anna Gotzek-Bałdowska Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych
w zakresie części nr 7
Dotyczy postępowania „Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy Zdrój z podziałem na części” ZW.2372.1.2021.NK (1)
Na podstawie art. 248 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy – Zdroju wzywa w zakresie części nr 7 Wykonawców:
1. Jerzy Szkaradek, ul. Krakowska 55, 33 – 300 Nowy Sącz;
2. Podkarpackie Gospodarstwa Drobiarskie „ OVO Res” Sp. zo.o, Kolejowa 16,
36 – 040 Boguchwała;
do złożenia w terminie do dnia 30.11.2021 r. do godz. 10:00 ofert dodatkowych w zakresie części nr 7.
Zgodnie z art. 251 ustawy Pzp wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Uzasadnienie
W w/w postępowaniu na „Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy Zdrój z podziałem na części” kryterium oceny ofert była cena oferty ( 100% wagi). W zakresie części nr 7 złożono trzy oferty, natomiast dwie z nich przedstawiają taki sam najniższy bilans cenowy. W takiej sytuacji nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, dlatego dla rozstrzygnięcia przetargu w zakresie części nr 7 konieczne jest złożenie przez Wykonawców ofert dodatkowych.
Wyjaśnienia:
Ofertę wraz z załącznikami należy przekazać za pośrednictwem platformy:
https://platformazakupowa.pl do dnia 30.11.2021 r. do godz. 10:00. Sposób przygotowania
i złożenia oferty został opisany w SWZ dla Wykonawców. Otwarcie ofert dodatkowych nastąpi dnia 30.11.2021 r. o godz. 10:30.
W ofercie należy wpisać cenę za cześć nr 7 zgodnie z warunkami SWZ oraz zgodnie
z załącznikiem nr 1 – Formularz Oferty Dodatkowej oraz Załącznikiem nr 2 – Formularz Cenowy do niniejszego wezwania.


FORMULARZ_CENOWY_Zał [...].xls

wezwanie do złożenia [...].pdf

Załącznik-Nr-1.odt

2021-11-16 20:35 Anna Gotzek-Bałdowska Informacja z otwarcia ofert

16.11.2021_Informacj [...].pdf

2021-11-16 10:30 Buyer message W załączeniu informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

SWZ.zip

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 707