Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 202223 Świadczenie kompleksowych usług prania na ternie Poznania dla jednostek Uniwersytetu Medycznego w latach 2022-2023

Dorota Wiśniewska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Obsługi Zakupów
Deadlines:
Published : 26-10-2021 11:42:00
Placing offers : 28-10-2021 08:31:36
Offers opening : -
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na usługi pralnicze na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Zamówienie zostanie udzielone rozdzielnie- na pranie chemiczne oraz na pranie wodne


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to  w tym okresie wykonał przynajmniej 3  podobne usługi  o wartości nie mniejszej niż 10.000zł netto każda.  - Załącznik - Formularz usług podobnych


SPOSÓB OBLICZENIA CENY

W cenie Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu

Cena wyrażona musi być w złotych polskich.Cena musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg zasad arytmetyki.


Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji zamówienia: do 31.12.2023;

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod numerem telefonu: Dorota Wiśniewska tel. 61 8546871 e-mail: dwisniewska@ump.edu.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   


Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.


Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

b) oferta został złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,

c) jest nieważna na podstawie przepisów prawa.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wykaz usług.docx docx 14.42 2021-10-26 11:42:00 Proceeding
2022 Umowa pranie chemiczne .docx docx 34.44 2021-10-26 11:42:00 Proceeding
2022 Umowa pranie wodne.docx docx 30.56 2021-10-26 11:42:00 Proceeding

Announcements

2021-10-28 08:31 Dorota Wiśniewska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: zmiana asortymentu

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Bielizna pościelowa pranie wodne 5000 kg - (0)
2 Ręczniki / mopy pranie wodne 1000 kg - (0)
3 Bielizna medyczna pranie wodne 370 kg - (0)
4 Zasłony pranie wodne 180 kg - (0)
5 Firany / flagi pranie wodne 110 kg - (0)
6 Kitle pranie wodne 2500 pc. - (0)
7 Koce / pokrowce pranie wodne 350 pc. - (0)
8 Poduszki pranie wodne 400 pc. - (0)
9 Podkłady pranie wodne 100 pc. - (0)
10 Kołdry pranie wodne 400 pc. - (0)
11 Toga rektorska lub senacka pranie chemiczne 250 pc. - (0)
12 Toga studencka pranie chemiczne 700 pc. - (0)
13 Birety pranie chemiczne 100 pc. - (0)
14 Rękawiczki pranie chemiczne 200 set - (0)
15 Zasłony pranie chemiczne 50 kg - (0)
16 Dopłata do usługi EKSPRES pranie chemiczne wykonane na następny dzień kalendarzowy zgodnie z umową 1 % - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy/odbioru - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. - Proszę załączyć jeśli wymagane (0)
5 Oświadczamy, że: - a. Posiadamy uprawnienia oraz licencje do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania umowy; c. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie umowy (0)
6 Oświadczamy, że: - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert. (0)
7 Oświadczamy, że: - Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej zawarcia. (0)
8 Doświadczenie - proszę dodać załacznik (0)

The number of page views: 201