Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SK/GDS/2/2021 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV oraz samochodu ciężarowego w podziale na dwie części, na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Deadlines:
Published : 01-10-2021 15:49:00
Placing offers : 11-10-2021 11:00:00
Offers opening : 11-10-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym lub

- podpisem osobistym. 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_samochody.pdf pdf 115.94 2021-10-01 15:49:00 Proceeding
SWZ_SOPZ_01102021.pdf pdf 468.01 2021-10-01 15:49:00 Proceeding
zmiana_ogłoszenia_01102021.pdf pdf 43.07 2021-10-01 15:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2A-Formularz ofertowy Cz.I_01102021.docx docx 40.58 2021-10-01 15:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2B-Formularz ofertowy CzII_01102021.docx docx 41.3 2021-10-01 15:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 oświadczenie o warunkach i wykluczeniu_PME.docx docx 21.12 2021-10-01 15:49:00 Proceeding
załącznik nr 3.2 do SWZoświadczenie o grupie kapitałowej_PME.docx docx 15.6 2021-10-01 15:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3.3 oświadczenie o aktualności_PME.docx docx 20.9 2021-10-01 15:49:00 Proceeding
Załącznik_nr_4_ wzór umowy_PME.pdf pdf 173.31 2021-10-01 15:49:00 Proceeding
zmiana_SWZ_01102021_2.pdf pdf 52.09 2021-10-01 17:53:38 Proceeding
wyjaśnienie_treści_SWZ_07102021.pdf pdf 85.08 2021-10-07 14:50:26 Proceeding
informacja_o_uniewaznieniu_postępowania_12102021.pdf pdf 59.86 2021-10-12 14:21:42 Public message
ogłoszenie o wyniku_12102021.pdf pdf 54.84 2021-10-12 14:52:15 Public message

Announcements

2021-10-12 14:52 Małgorzata Dołęgowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku_ [...].pdf

2021-10-12 14:21 Małgorzata Dołęgowska Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie obu części, bowiem w poszczególnych częściach nie złożono żadnej oferty.
Termin składania ofert upłynął w dniu 11 października 2021 r. o godz. 11.00. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty w Części I oraz w Części II przedmiotowego zamówienia.
Wobec powyższego przesłanki z art. 255 pkt 1) ustawy Pzp w brzmieniu „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty”, zostały spełnione.

informacja_o_uniewaz [...].pdf

2021-10-11 11:00 Buyer message • Część I – dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV – 154. 774,00 zł brutto,
• Część II – dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – 240. 465,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 639