Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa wyrobów (tworzywa III).

Deadlines:
Published : 01-10-2021 11:24:00
Placing offers : 11-10-2021 12:00:00
Offers opening : 11-10-2021 12:15:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa wyrobów (tworzywa III).”

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

Termin składania ofert upływa dnia 11-10-2021 r. o godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi 11-10-2021 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

W sprawach merytorycznych: Kamil Domaszk, tel. (59) 863 47 79, email: kamil.domaszk@wodociagi.lebork.pl.

w sprawach proceduralnych: Łukasz Iwosa, tel. (59) 863 47 78, email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny.  

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz cenowy.pdf pdf 255.91 2021-10-01 11:24:00 Subject of the order
Oferta.pdf pdf 495.52 2021-10-01 11:24:00 Subject of the order
Oświadczenie.pdf pdf 217.3 2021-10-01 11:24:00 Criterion
Oświadczenie RODO.pdf pdf 207.01 2021-10-01 11:24:00 Criterion
Specyfikacja.pdf pdf 2540.05 2021-10-01 11:24:00 Criterion
Klauzula RODO.pdf pdf 467.8 2021-10-01 11:24:00 Criterion
Projekt umowy.pdf pdf 2421.31 2021-10-01 11:24:00 Criterion
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy.pdf pdf 182.76 2021-10-14 07:51:06 Public message

Announcements

2021-10-14 07:51 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2 informuje, iż na Wykonawcę ww. zadania wybrano: INWESTECH Sp. z o.o., ul. Budowlanych 27, 80-298 Gdańsk.

Cena ofertowa brutto: 51 745,85 zł

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2021-10-01 11:25 Dział Zamówień Wykonawca dołącza wypełnioną ofertę wraz z formularzem i kartami technicznymi wyrobów w poz. 1 - Kryteria i warunki formalne.
2021-10-01 11:25 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prosi Wykonawców, o dostarczanie ofert do siedziby Spółki za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork lub poczty kurierskiej, w związku z ogłoszonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia. Powyższe jest podyktowane ograniczeniem ryzyka związanego z występowaniem wirusa COVID-19.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa wyrobów (tworzywa III).. Cena wg oferty i zgodnie z formularzem cenowym.

Formularz cenowy.pdf

Oferta.pdf

1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf. Attachment required (0)
3 Oświadczenie. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

Oświadczenie.pdf

(0)
4 Oświadczenie RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób.

Oświadczenie RODO.pd [...].pdf

(0)
5 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa. (0)
6 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

Specyfikacja.pdf

(0)
7 Zapoznałem się z REGULAMINEM - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
8 Zapoznałem się z klauzulą RODO - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

Klauzula RODO.pdf

(0)
9 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

Projekt umowy.pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 300