Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GZGKiM.3331-58/21.DZ „Opracowanie koncepcji rozwiązania problemów zaopatrzenia w wodę wsi: Długa Wieś, Czekanowo, Sienno, Sieńsko, Przysieczyn, Wiatrowo i Przysieka”

Agnieszka Ciemachowska
Urząd Gminy Wągrowiec Department: GZGKIM
Deadlines:
Published : 15-09-2021 19:22:00
Placing offers : 20-09-2021 12:00:00
Offers opening : 20-09-2021 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


GZGKiM.3331-58/21.DZ                                                            Wągrowiec, dnia 15 września 2021 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

reprezentowany przez Agnieszkę Ciemachowską – Dyrektora GZGKiM w Wągrowcu

ul. Janowiecka 98A

62-100 Wągrowiec

Powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie,

tel:  (+48) 67 262 14 62 lub (+48) 571 244 401,

fax:  (+48) 67 216 95 79

e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: https://gzgkimwagrowiec.pl

Adres prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/508035

 

 

ZAPRASZA WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:

 

„Opracowanie koncepcji poprawy zaopatrzenia w wodę wsi: Długa Wieś, Czekanowo, Sienno, Sieńsko, Przysieczyn, Wiatrowo i Przysieka

 

1.           TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie jest udzielane przez Zamawiającego sektorowego w celu prowadzenia działalności sektorowej określonej w art. 5 ust 4 pkt 1  ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).  

Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą progów unijnych,  na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający prowadzi postępowanie poza regulacjami określonymi w ustawie Pzp, w formie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem  nr 2/2021 Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

 

2.           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1.        Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji poprawy zaopatrzenia w wodę wsi: Długa Wieś, Czekanowo, Sienno, Sieńsko, Przysieczyn, Wiatrowo i Przysieka. Aktualnie wsie te zaopatrywane są w ramach hurtowego zakupu wody od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu. W okresie wzmożonego zapotrzebowania na wodę (głównie w okresie od maja do sierpnia), występują problemy z dostawą wody w odpowiedniej ilości i o odpowiednim ciśnieniu.

2.2.        Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy stanu istniejącego i na jej podstawie zaproponowania koniecznej modernizacji, rozbudowy lub przebudowy istniejącego sytemu zaopatrzenia w wodę wsi: Długa Wieś, Czekanowo, Sienno, Sieńsko, Przysieczyn, Wiatrowo i Przysieka.

2.3.        Wynikiem opracowania ma być:

1) Wskazanie niezbędnej przebudowy istniejących sieci i urządzeń,

2) Dokonanie niezbędnych wyliczeń dotyczących możliwości retencjonowania wody,

3) analiza możliwości zmiany źródła zaopatrzenia w wodę lub okresowego zasilania z SUW będących w posiadaniu Zamawiającego .

2.4.        Podstawą do opracowania koncepcji są:

1) Dokumentacja archiwalna projektowanej i istniejącej sieci wodociągowej  będąca w posiadaniu

Zamawiającego,

2) Dane eksploatacyjne będące w posiadaniu Zamawiającego, dotyczące wskazanego obszaru.

2.5.        Opracowanie winno się składać z następujących elementów:

1. Część opisowa:

a) zasięg istniejącej sieci wodociągowej,

b) stan techniczny istniejącej sieci wodociągowej,

c) zagospodarowanie i funkcje przestrzenne terenów na obszarze objętym opracowaniem koncepcji.

2) Część analityczna :

a) analiza istniejącej sieci wodociągowej  pod kątem przepustowości, stanu technicznego i materiałów

z jakich jest wykonana,

b) analiza stanu technicznego, wydajności i obciążenia dla minimalnego, średniego i maksymalnego przepływu godzinowego i dobowego,

c) obliczenia hydrauliczne wynikające z obliczeń,

d) analiza potrzeb retencjonowania wody.

3) Podsumowanie i wnioski.

a) wykorzystanie przepustowości istniejącej sieci i urządzeń,

b) stan techniczny sieci i urządzeń wodociągowych,

c) wnioski z części analitycznej i stanu istniejącego,

e) wykaz rzeczowy koniecznych do przeprowadzenia inwestycji rozwojowych i modernizacyjno-odtworzeniowych,

f)  wskazanie lokalizacji zbiorników retencyjnych.

2.6.  Zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy materiały niezbędne do realizacji zamówienia, dotyczące stanu istniejącej sieci znajdującej się na terenie analizowanym. Sieć wodociągowa na terenie miasta Wągrowiec stanowi własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu. Ewentualne, niezbędne do opracowania koncepcji informacje dotyczące sieci na terenie miasta Wągrowiec, Wykonawca musi uzyskać od MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu.

 

3.   OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE:

3.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

4.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I REALIZACJI ZAMÓWIENIA,  ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY:

4.1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca gwarantuje, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi uprawnienia odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonie usługi w sposób ważny i zgodny z prawem.

4.2.    Zamawiający wymaga wskazania:

          co najmniej jednej osoby posiadającej ważne uprawnienia budowlane do projektowania i  kierowania robotami w zakresie sieci instalacji i urządzeń sanitarnych cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ,  zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r, poz. 1333 ze zm).  W zakresie tym Zamawiający będzie uznawał uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz kwalifikacje zawodowe nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 220).

4.3     Dokument potwierdzający uprawnienia projektanta należy dołączyć do oferty.

4.4   Istotne postanowienia przyszłej umowy w tym w szczególności: prawa i obowiązki Stron, warunki gwarancji, szczegóły dotyczące realizacji i wzajemnych rozliczeń, a także odpowiedzialność Stron zawiera  załącznik nr 1 - projektowane postanowienia umowy.

 

5.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:   od dnia podpisania umowy  do 15 grudnia 2021 r.

 

6.    WYNAGRODZENIE WYKONAWCY:

Rozliczenie nastąpi według stawki ryczałtowej netto przedstawionej na druku oferty, stanowiącym  załącznik nr 2. Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego. Cena za usługę obejmuje również koszty dojazdu.

Wykonawca wartość zamówienia przedstawia w formularzu oferty na  stronie:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/508035

 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres trwania umowy.

Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Termin związania z ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

7.  WARUNKI ROZLICZENIA:

Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura. Podstawą wystawienia faktury będzie wykonanie usługi zgodnie z zakresem wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia potwierdzone protokołem odbioru opracowania koncepcyjnego.

Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

8.  TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ:

8.1.  Ofertę (załącznik nr 2) wraz z wymaganymi dokumentami (uprawnienia projektanta) należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/508035  do dnia 20 września  2021r. do godz.12.00.

7.2.  Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączeniu  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

7.3.  Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę oraz godzinę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty - poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona.

7.4.  Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

 

9.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Wykonawca nie żąda wniesienia wadium.

 

10.  OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował:

a)    Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego:  cena

b)    Waga kryterium: 100%.

11. TERMIN OTWARCIA OFERT:

 

11.1  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2021r. godz.13.05 poprzez odszyfrowanie ofert złożonych na „plalformazaupowa.pl”.

11.2. Ponieważ otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, Zamawiający zastrzega, że w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

11.3. W przypadku, o którym mowa w ust.11.2, Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

11.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)         nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)         cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

11.6. Informacja, o której mowa w ust.11.5 zostanie opublikowana na stronie postępowania na https://platformazakupowa.pl/transakcja/508035   w sekcji ,,Komunikaty”.

 

12.   POZOSTAŁE INFORMACJE:

            Kontaktowanie się z Zamawiającym:

c)    w przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość", lub pod nr tel.  67  262 14 62 (osoby do kontaktu: Patrycja Kantorska – specjalista  ds. wodno-kanalizacyjnych,  Agnieszka Ciemachowska - dyrektor),

d)     w przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00 tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

13.  PODPISANIE UMOWY:

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia.  

 

 

14.  ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie i jest ono dla nich wiążące.

 

 

15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy wysokość środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

 

16. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 14 62, e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl,  reprezentowany przez dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane W CELU REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających  z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8) Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Załączniki:

 

1)       załącznik nr 1 - projektowane postanowienia umowy

2)       Załącznik nr 2 - druk oferty

 

 

Agnieszka Ciemachowska

                                                                                /dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
02_zapytanie ofertowe.pdf pdf 537.55 2021-09-15 19:22:00 Proceeding
03_zał. nr 1 wzór umowy .docx docx 31.73 2021-09-15 19:22:00 Proceeding
04_zał. nr 2 - druk oferty .doc doc 47.5 2021-09-15 19:22:00 Proceeding
04_zał. nr 2 - druk oferty .doc doc 47.5 2021-09-15 19:22:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #508035.pdf pdf 330.49 2021-09-20 20:33:28 Public message
508035-protocol.pdf pdf 207.2 2021-09-22 20:49:16 Public message

Announcements

2021-09-22 20:49 Agnieszka Ciemachowska Informacja o wyborze oferty: Zamawiający - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, zawiadamia, że w wyniku rozpatrzenia ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na zamówienia pn.: „Opracowanie koncepcji rozwiązania problemów zaopatrzenia w wodę wsi: Długa Wieś, Czekanowo, Sienno, Sieńsko, Przysieczyn, Wiatrowo i Przysieka”(ID 508035) wybrana została oferta złożona przez: PIOTR KLEDZIK „PIO-BUD”, Rataje, ul. Skryta 14, 64-800 Chodzież. W załączeniu protokół z postępowania. Zapraszam do udziału w kolejnych postępowaniach. Agnieszka Ciemachowska

508035-protocol.pdf

2021-09-20 20:33 Agnieszka Ciemachowska Zamawiający podaje informację o złożonych ofertach w postepowaniu pn. "Opracowanie koncepcji rozwiązania problemów zaopatrzenia w wodę wsi: Długa Wieś, Czekanowo, Sienno, Sieńsko, Przysieczyn, Wiatrowo i Przysieka” (ID 508035)

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-20 12:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotu zamówienia pn: "Opracowanie koncepcji poprawy zaopatrzenia w wodę wsi: Długa Wieś, Czekanowo, Sienno, Sieńsko, Przysieczyn, Wiatrowo i Przysieka" przeznaczył kwotę 13 000,00 zł.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Opracowanie koncepcji poprawy zaopatrzenia w wodę wsi: Długa Wieś, Czekanowo, Sienno, Sieńsko, Przysieczyn, Wiatrowo i Przysieka” - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

04_zał. nr 2 - druk [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji zamówienia - Oferuję wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w Zaproszeniu do składania ofert. Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
3 Okres związania ofertą - Uważam się związany niniejszą ofertą na okres 30 dni. Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
4 Akceptacja warunków zamówienia - Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję określone w nim wymagania, zasady postępowania i warunki rozliczenia. Proszę potwierdzić wpisując "AKCEPTUJĘ" (0)
5 Potencjał techniczny - Gwarantuję, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi uprawnienia odpowiedniej specjalności umożliwiającymi wykonie usługi w sposób ważny i zgodny z prawem. Proszę potwierdzić wpisując "GWARANTUJĘ". Dokument potwierdzający uprawnienia i doświadczenie projektanta należy dołączyć do oferty. Attachment required (0)
6 Akceptacja istotnych postanowień przyszłej umowy - Akceptuję istotne postanowienia przyszłej umowy, zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia. Proszę potwierdzić wpisując "AKCEPTUJĘ" (0)

The number of page views: 215