Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GZGKiM.3331-56/21.DZ „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje”, w tym: Część 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Część 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”

Agnieszka Ciemachowska
Urząd Gminy Wągrowiec Department: GZGKIM
Deadlines:
Published : 15-09-2021 16:26:00
Placing offers : 20-09-2021 13:00:00
Offers opening : 20-09-2021 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


GZGKiM.3331.56/21.DZ                                                            Wągrowiec, dnia 15 września 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

reprezentowany przez Agnieszkę Ciemachowską – Dyrektora GZGKiM w Wągrowcu

ul. Janowiecka 98A

62-100 Wągrowiec

Powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie,

tel:  (+48) 67 262 14 62 lub (+48) 571 244 401,

fax:  (+48) 67 216 95 79

e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: https://gzgkimwagrowiec.pl

strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/508027

 

ZAPRASZA WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA OFERT NA:

 

realizację zamówienia pn: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje”, w tym:

Część 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”, w tym:

Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”

Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”

 

Część 2: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, w tym:

Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”,

Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie jest udzielane przez Zamawiającego sektorowego w celu prowadzenia działalności sektorowej określonej w art. 5 ust 4 pkt 1  ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 

Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą progów unijnych,  na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający prowadzi postępowanie poza regulacjami określonymi w ustawie Pzp, w formie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem  nr 2/2021 Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

 

1.           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień

Dział                                  45000000-7 Roboty budowlane        

KOD GŁÓWNY:                 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów do odprowadzania ścieków

KODY DODATKOWE: 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.

2.1.Przewidywany zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje, w tym w zakresie:

     1)  Części 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”, w tym:

        - Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”

       a)  PE 100 SDR17 PN 10 Ø 110 mm – ok. 147,00 m,

b) PE Ø 90 mm – 6,00 m,

c) zasuwa do wody 100/110 mm – 1 sztuka,

d) zasuwa do wody 80/90 mm – 2 sztuki,

e) trójnik Ø 110 mm – 3 sztuki,

f) hydrant przeciwpożarowy nadziemny Ø 80 mm-2 sztuki.

g) rura osłonowa Ø225 mm – 8,00 m

 

        - Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”

a)  PVC Ø 200 mm SN8 i SN16 – ok. 141,00 m,

b) studnie rewizyjne betonowe  Ø 1000 mm – 4 sztuki,

c) rura osłonowa Ø 300 mm – ok.8,00 m.

 

        Rurociągi zlokalizowano w pasie drogi powiatowej – dz. nr 183 obręb Bartodzieje, działkach 18/77 i 18/8 obręb Bartodzieje stanowiących własność osób fizycznych oraz w dz. 151/5 obręb Bartodzieje stanowiącej własność Gminy Wągrowiec. Inwestor posiada decyzję  PZD-DM/435/68/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu o zezwoleniu na lokalizację infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w pasie drogi powiatowej nr 1489P. Inwestor posiada zgodę osób fizycznych, właścicieli działek 18/77 i 18/8 na wbudowanie urządzeń oraz dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Wójt Gminy Wągrowiec pismem IGP.7230.1.62.2021.IN2 z 19 maja 2021 r. wyraził zgodę na lokalizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce oznaczonej ewidencyjnie nr 151/5 położonej w obrębie geodezyjnym Bartodzieje, stanowiącej własność Gminy Wągrowiec.

 

       Teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. Jednakże Inwestor uzyskał zgodę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na odstąpienie od obowiązku prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji.

 

        Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną oraz odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach zgodnie z decyzją  PZD-DM/435/68/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu o zezwoleniu na lokalizację infrastruktury technicznej, pismem Wójta Gminy Wągrowiec IGP.7230.1.62.2021.IN2 z 19 maja 2021 r. oraz wyrażonymi zgodami przez osoby fizyczne.

 

    2) Część 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, w tym:

       - Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”

        a)  PE 90 PN 10 Ø 90 mm – ok. 90,00 m,

        b) zasuwa do wody 100/110 mm – 1 sztuka,

c) zasuwa do wody 80/90 mm – 1 sztuka,

d) hydrant pożarowy nadziemny Ø 80 mm – 1 kpl,

e) trójnik żeliwny Ø 110 m – 1 sztuka.

 

      - Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”

a)  PVC Ø 200 mm SN8 i SN16 – ok. 160,00 m,

b) studnie rewizyjne betonowe  Ø 1000 mm – 6 sztuk,

 

        Rurociągi zlokalizowano w działce 75/25 obręb Bartodzieje stanowiącej własność osób fizycznych.   Inwestor posiada zgodę osób fizycznych, właścicieli działek 75/25 na wbudowanie urządzeń oraz dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

 

       Teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. Jednakże Inwestor uzyskał zgodę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na odstąpienie od obowiązku prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji.

 

        Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną oraz odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach zgodnie z wyrażonymi zgodami przez osoby fizyczne.

 

2.2. Zasady wykonania robót budowlanych:

1)    roboty budowlane należy wykonać zgodnie z: załączoną dokumentacją techniczną, wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną i przepisami BHP,

2)    Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje i dostarczy dokumentację powykonawczą,

3)    do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych i określonych w dokumentacji projektowej,

4)    jeśli w dokumentacji projektowej, przedmiarze, STWiORB użyte zostały nazwy handlowe materiałów i urządzeń to należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach,

5)    Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości),

6)    Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży dokumenty na wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza:

a)    instrukcje użytkowania zamontowanych urządzeń (w języku polskim),

b)    warunki gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,

c)    dokumenty potwierdzające jakość podstawowych materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości,

d)    protokoły płukania sieci oraz protokoły dezynfekcji sieci wodociągowej,

e)    wyniki badań wody przeprowadzone przez akredytowane laboratorium (oznaczenie co najmniej takich parametrów jak: Escherichia coli (E.coli), bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22o C),

f)     mapę geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej  opatrzoną klauzulą urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji,

 g)  operat powykonawczy z podaniem długości zrealizowanych sieci oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

h)    protokoły z prób szczelności rurociągów,

i)  protokoły odbioru pasa drogowego lub oświadczenia właścicieli nieruchomości o odbiorze nieruchomości bez zastrzeżeń po wykonanych robotach budowlanych,

j)     inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi  w trakcie realizacji zadania,

7) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały  i urządzenia do czasu ich          wbudowania,

8) Materiały z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją zamówienia  w myśl art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

9) Teren po pracach uporządkować,

10) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach.

 

2.3. Podwykonawstwo.

1)  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

2)    Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

3)    Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

4)    Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszystkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

5)    Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

 

2.4. Szczegóły techniczne dotyczące planowanego zamówienia  zawarto w: Załączniku  nr 3 – dokumentacja projektowa, Załączniku nr 4 – STWiORB  i Załączniku Nr 5 – przedmiar robót.

 

UWAGA!! Ponadto w kosztach należy uwzględnić wszystkie koszty związane   z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. roboty przygotowawcze, porządkowe), a w szczególności: koszty związane z oznakowaniem terenu prowadzonych robót, wszelkimi pracami pomocniczymi na placu budowy i na stanowiskach roboczych. Należy przewidzieć inne koszty konieczne do poniesienia celem prawidłowej i terminowej realizacji umowy, w tym między innymi: koszty składowania i zagospodarowania materiałów pochodzących z prowadzonych robót, koszty doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego, koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i badań, koszty organizacji, zagospodarowania i likwidacji zaplecza budowy, koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, koszty energii elektrycznej i wody, uregulowanie opłat i kosztów dozoru budowy, koszty odbioru elementów przedmiotu zamówienia, koszty czasowego zajęcia gruntów nie należących do Zamawiającego oraz koszty, opłaty i odszkodowania z tym związane (jeśli wystąpią) a także koszty odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych itp.

 

3.   OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE.

3.1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ofertę można składać na jedną lub  

        obydwie części zamówienia.

3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I REALIZACJI ZAMÓWIENIA,  ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY:

 

4.1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:

1)    Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, niezbędną wiedzę i doświadczenie,

2)    Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i ekonomicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności  dysponuje osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi – zapewni nadzór nad robotami w postaci: kierownika budowy posiadającego ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci instalacji i urządzeń sanitarnych cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r, poz. 1333 ze zm).  W zakresie tym Zamawiający będzie uznawał uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz kwalifikacje zawodowe nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 220).

4.2   Dokument potwierdzający uprawnienia kierownika budowy należy dołączyć do oferty.

4.3. Istotne postanowienia przyszłej umowy w tym w szczególności: prawa i obowiązki Stron, warunki gwarancji, szczegóły dotyczące realizacji i wzajemnych rozliczeń, a także odpowiedzialność Stron zawiera  załącznik nr 1 - projektowane postanowienia umowy.

 

 

5.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  do 10 grudnia 2021 r.

 

6.    WYNAGRODZENIE WYKONAWCY:

6.1. Wynagrodzenie wynikać będzie z ceny zaoferowanej przez Wykonawcę jako wynagrodzenie ryczałtowe, dla danej części zamówienia.  

6.2. Przedmiar robót, dołączony do niniejszego zaproszenia, jest wyłącznie dokumentem informacyjnym,                         z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

6.3. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą   do żądania zmiany wynagrodzenia umownego.

6.4. Cena za wykonanie  przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji zlecenia. Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana. Termin związania z ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

6.5.  W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawca zawiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego.

 

7.  WARUNKI ROZLICZENIA:

Zamawiający przewiduje wystawienie maksymalnie dwóch faktur – odrębnie dla każdej części zamówienia. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura. Podstawą wystawienia faktury będzie wykonanie roboty budowlanej zgodnie z zakresem wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia potwierdzone końcowym protokołem odbioru robót.  

Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

8.  TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ.

8.1.      Ofertę (załącznik nr 2) wraz z wymaganymi dokumentami (uprawnienia kierownika budowy) należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/508027  do dnia 20 września  2021r. do godz. 13.00.

8.2.      Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączeniu  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

8.3.      Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę oraz godzinę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty - poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona.

8.4.      Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca nie żąda wniesienia wadium.

 

10.  OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

10.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami, wagami tych kryteriów oraz sposobem oceny ofert, w zakresie każdej części zamówienia:

 

Kryterium nr 1 - Cena wykonania zamówienia - waga kryterium 60%

Oferta z najniższą ceną uzyska 60 punktów.

 

Sposób oceny ofert w kryterium cena:

 

            Cena najniższa

            --------------------- x  60% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną

            Cena badana

           

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

            Kryterium nr 2 - Okres gwarancji – waga kryterium  40%

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji uzyska 40 punktów.

 

            Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji:

 

            Okres gwarancji

            badanej oferty

            ---------------------------  x 40% x  100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną

            Najdłuższy okres gwarancji                                                    

            spośród złożonych ofert

 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

           

            Ważne regulacje - wymagania  w zakresie kryterium nr 2:

1.    okres gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach,

2.    minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy,

3.    maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 60 miesięcy,

4.    okres gwarancji dotyczy również wszelkich zamontowanych i wbudowanych urządzeń,

5.    w przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu okresu gwarancji uznaje się, że Wykonawca zaoferował minimalny termin okresu gwarancji  tj. 36 miesięcy i taki termin zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą, 

6.    jeżeli wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji” zostanie przyjęty okres 60 miesięcy; z kolei w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy,

7.    jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z Zaproszeniem.

8.    W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis i konserwację wszystkich zamontowanych urządzeń. Wykonawca nie może warunkować udzielenia gwarancji od wykonania przez Zamawiającego płatnych: konserwacji, przeglądów itp. Wykonawca zobowiązuje się je wykonać bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji.

10.2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą ocenę tj. ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie = Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,cena” + Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,okres gwarancji”.

10.3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę tj. tyle samo punktów w łącznej punktacji, Zamawiający wybierze ofertę spośród tych ofert, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze tj. w kryterium nr 1 "Cena".

10.4. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

10.5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w punkcie 4, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

10.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować ceny wyższej niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

10.7. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą - określonym w  Zaproszeniu. 

 

11. TERMIN OTWARCIA OFERT

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2021r. godz.13.05 poprzez odszyfrowanie ofert złożonych na „plalformazaupowa.pl”.
  2. Ponieważ otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, Zamawiający zastrzega, że w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
  3. W przypadku, o którym mowa w ust.2, Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
  4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)         nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)         cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

6.       Informacja, o której mowa w ust.5 zostanie opublikowana na stronie postępowania na https://platformazakupowa.pl/transakcja/508027   w sekcji ,,Komunikaty”.

 

 

12.  POZOSTAŁE INFORMACJE

Kontaktowanie się z Zamawiającym:

a)         w przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość", lub pod nr tel.  67  262 14 62 (osoby do kontaktu: Patrycja Kantorska – specjalista  ds. wodno-kanalizacyjnych,  Agnieszka Ciemachowska - dyrektor),

b)         w przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00 tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

13. PODPISANIE UMOWY:

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę (w zakresie każdej części), Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia.  

 

14. ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie i jest ono dla nich wiążące.

 

15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy wysokość środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

 

16. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 14 62, e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl,  reprezentowany przez dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane W CELU REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających  z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8) Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Załączniki:

 

1)       Załącznik nr 1 –  projektowane postanowienia umowy

2)       Załącznik nr 2 - druk oferty

3)       Załącznik  nr 3 – dokumentacja projektowa

4)        Załącznik nr 4 – STWiORB 

5)        Załącznik nr 5 – przedmiar robót

 

Agnieszka Ciemachowska

                                                                                /dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
02_ zapytanie ofertowe.pdf pdf 461.62 2021-09-15 16:26:00 Proceeding
03_zalacznik_nr_1_postanowienia umowy.doc doc 153 2021-09-15 16:26:00 Proceeding
04_zał. nr 2 - druk oferty .doc doc 59 2021-09-15 16:26:00 Proceeding
05_dokumentacja techniczna.zip zip 3700.55 2021-09-15 16:26:00 Proceeding
06_STWIORB.zip zip 1292.59 2021-09-15 16:26:00 Proceeding
07_przedmiar robót.zip zip 266.7 2021-09-15 16:26:00 Proceeding
04_zał. nr 2 - druk oferty .doc doc 59 2021-09-15 16:26:12 Criterion
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #508027.pdf pdf 342.97 2021-09-20 20:34:37 Public message
508027-protocol.pdf pdf 370.2 2021-09-22 18:14:46 Public message

Announcements

2021-09-22 18:14 Agnieszka Ciemachowska Informacja o wyborze oferty: Zamawiający - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, zawiadamia, że w wyniku rozpatrzenia ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje”, w tym:
Część 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”, w tym:
Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”
Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”
Część 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, w tym:
Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”,
Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”
(ID 508027), wybrana została oferta złożona przez: Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gaz Przemysław Wojciechowski, Rąbczyn 107, 62-106 Rąbczyn. W załączeniu protokół z postępowania. Zapraszam do udziału w kolejnych postępowaniach. Agnieszka Ciemachowska

508027-protocol.pdf

2021-09-20 20:34 Agnieszka Ciemachowska Zamawiający podaje informację o złożonych ofertach w postepowaniu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje”, w tym: Część 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Część 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)” (ID 508027)

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-20 13:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć następujące środki na realizację zamówienia:
Część 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”- 62.533,12 zł, w tym:
Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” - 28.366,32 zł
Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” - 34.166,80 zł

Część 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”,- 51.026,76 zł, w tym:
Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”- 15.708,00 zł,
Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25) ”- 35.318,76 zł.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Część 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym w zaproszeniu do złożenia oferty. 1 building work - (0)
2 Część 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)” Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym w zaproszeniu do złożenia oferty. 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value Attachment required

04_zał. nr 2 - druk [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Gwarancja 40% Okres gwarancji (0)
3 Potencjał techniczny - Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi uprawnienia odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie roboty budowlanej w sposób ważny i zgodny z prawem. Proszę wpisać "TAK" i dołączyć uprawnienia kierownika budowy. Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 248