Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP - 06/2021 SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W CHOJNICACH

Deadlines:
Published : 03-09-2021 14:59:00
Placing offers : 07-10-2021 08:00:00
Offers opening : 07-10-2021 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 227.28 2021-09-09 13:59:27 Proceeding
Załącznik A do Oferty.doc doc 18.5 2021-09-09 13:59:27 Proceeding
Załącznik B do Oferty.doc doc 17 2021-09-09 13:59:27 Proceeding
załącznik nr 1- Formularz ofertowy.dot dot 75.5 2021-09-09 13:59:27 Proceeding
Załącznik nr 2 - wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.doc doc 157 2021-09-09 13:59:27 Proceeding
załącznik nr 3 - wzór Umowy.pdf pdf 204.42 2021-09-09 13:59:27 Proceeding
załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 24 2021-09-09 13:59:27 Proceeding
załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw.doc doc 45 2021-09-09 13:59:27 Proceeding
załącznik nr 6 - Wykaz urządzeń technicznych.doc doc 17 2021-09-09 13:59:27 Proceeding
załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO..doc doc 16.5 2021-09-09 13:59:27 Proceeding
SWZ odpowiedzi.pdf pdf 3301.58 2021-09-22 14:50:31 Public message
załącznik nr 3 - wzór Umowy zmiany 21.09.2021.doc doc 60.5 2021-09-22 14:50:31 Public message
Formularz ofertowy zmiany 21.09.2021.doc doc 45 2021-09-22 14:50:31 Public message
SIWZ zmiany 21.09.2021.pdf pdf 230.38 2021-09-22 14:50:31 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 247.35 2021-10-06 14:44:43 Public message
informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 702.5 2021-10-07 10:34:59 Public message
ogloszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 577.94 2021-10-13 13:40:44 Public message

Announcements

2021-10-13 13:40 Dariusz Sawicki W związku z organizowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy paliw dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach" przesyłamy w załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ogloszenie o udziele [...].pdf

2021-10-07 10:34 Dariusz Sawicki Informacja z sesji otwarcia ofert

informacja z sesji o [...].pdf

2021-10-07 08:00 Buyer message Szacunkowa wartość bez VAT 23 819 500.00 PLN
2021-10-06 14:44 Dariusz Sawicki Działając na podstawie art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych, MZK Sp. z o.o. informuje o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem

informacja o kwocie. [...].pdf

2021-09-22 14:50 Dariusz Sawicki Działając na podstawie art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych, MZK Sp. z o.o. odpowiada na pytania zadane przez jednego z Wykonawców z dnia 17-09-2021r.
Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

SWZ odpowiedzi.pdf

załącznik nr 3 - wzó [...].doc

Formularz ofertowy z [...].doc

SIWZ zmiany 21.09.20 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 785