Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa opału

Paulina Maciejewska
Urząd Gminy Wągrowiec Department: GZGKIM
Deadlines:
Published : 26-08-2021 12:25:00
Placing offers : 06-09-2021 11:12:36
Offers opening : 06-09-2021 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

GZGKiM.3331-51/21.KS                                                                                                                                                Wągrowiec, dnia 26 sierpnia 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Wągrowcu

reprezentowany przez

Agnieszkę Ciemachowską – Dyrektora Zakładu

62 – 100 Wągrowiec

ul. Janowiecka 98A

Tel, fax - 67 26 21 462 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA :

,,Dostawa opału


1. Opis przedmiotu zamówienia

            Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 130.000 zł netto, postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 2019 ze zm.) w formie zapytania ofertowego w oparciu o Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

2. Przedmiot  zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest dostawa opału do wskazanych poniżej budynków z podziałem na następujące części zmówienia:

CZĘŚĆ I – dostawa węgla do siedziby zamawiającego jak również do miejscowości Oporzyn 16, Sienno 29A, Rąbczyn 68, Łekno ul. Pocztowa 11 oraz  Kaliszany 34, w zakresie:

 

Charakterystyka

Ilość minimalna

Opcja (20%)

Węgiel kamienny groszek

- wartość opałowa minimum 27MJ/kg,

- zawartość popiołu nie więcej niż 10%,   

- zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,

- zawartość wilgoci całkowitej maksymalnie 17%Wtr.

14,0 Mg

 

16,8 Mg

Eko- miał

- wartość opałowa minimum 25MJ/kg,

- zawartość popiołu nie więcej niż 9%,

- zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,

- zawartość wilgoci całkowitej maksymalnie 13%Wtr.

9,0 Mg

 

10,8 Mg

Eko - groszek

- wartość opałowa minimum 28MJ/kg,

- zawartość popiołu nie więcej niż 9%,

- zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,

- zawartość wilgoci całkowitej maksymalnie 13%Wtr.

20,0Mg

 

 

24,0 Mg

                                                                                                                             

CZĘŚĆ II – dostawa pelletu (z zastrzeżeniem przez Zamawiającego pelletu workowanego po 25kg) do miejscowości Żelice 55, w zakresie:

 

 

Charakterystyka

Ilość

minimalna

Opcja

(20%)

Pellet  - w workach o pojemności po 25kg

- wartość opałowa minimum 18MJ/kg,

- zawartość popiołu nie więcej niż 0,7%,   

- zawartość wilgotności maksymalnie 10%Wtr.

2500 kg

 

3000 kg

 

Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznych dostaw opału.

3. Opcje: Zamawiający korzysta z uprawnienia polegającego na rozszerzeniu zamówienia w stosunku do zamówienia podstawowego, które ma charakter zobowiązania, uzależnione od potrzeb i przewidywań Zamawiającego, zakładając wzrost zamówienia o 20%.

4. Wznowienie zamówienia: Działając na podstawie §6 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, zamawiający korzysta z możliwości wznowienia zamówienia, czyli dostawie opału określonego w zapytaniu po raz kolejny tj.  na rok 2022r.


Ilości opału, które uwzględniono w przypadku wznowienia postępowania przedstawiono poniżej:

Część I obejmuje dostawę węgla:

Cześć II obejmuje dostawę pelletu:

 

 

 

 

 

 

w tonach

w tonach

 

Eko groszek

68,48

Pellet

9,00

 

Eko miał

38,34

RAZEM

9

 

Węgiel groszek

49,06

 

RAZEM

155,88

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Termin realizacji zamówienia:. od września 2021 roku do grudnia 2021 roku – po każdorazowym złożeniu zamówienia. Możliwość wznowienia postępowania na rok 2022.


6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Wykonawca złoży ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej na stronie https://gzgkimwagrowiec.pl/ lub https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings,

7. Termin składania ofert do 6 września 2021 roku do godziny 13:00.

8. Termin zapłaty wynagrodzenia:

a)       Zamawiający przewiduje wystawienie jednej faktury w miesiącu w okresie grzewczym,

b)      Wystawienie faktury musi być poprzedzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez osobę zgłaszającą zapotrzebowanie na opał,

c)       Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury świadectwa jakości węgla,

d)      Zamawiający zobowiązuje się opłacić fakturę w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania.

 9. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Kontaktowanie się z Zamawiającym:

a)       w przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość", lub pod nr tel. 67 262 14 62 (osoby do kontaktu: Paulina Maciejewska – specjalista ds. kadr i obsługi sekretariatu, Agnieszka Ciemachowska - dyrektor), Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu,  ul. Janowiecka 98A 62-100 Wągrowiec tel. +48 67 262 14 62 e –mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl https://gzgkimwagrowiec.pl/

b)      w przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

10. Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się::

a)       Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego: cena,

b)      Waga kryterium: 100%.


11. Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

a)       Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 14 62, e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl, reprezentowany przez dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

b)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

c)       Państwa dane osobowe będą przetwarzane W CELU REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

d)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

e)       Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

f)       Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

g)      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

·         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

·         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

·         prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

·         prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

h)      Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

i)        Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Wzór umowy.                                                                                        

DYREKTOR

/Agnieszka Ciemachowska/


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie Dostawa Opału.pdf pdf 222.2 2021-08-26 12:25:00 Proceeding
wzór umowy - załącznik nr 2.pdf pdf 190.49 2021-08-26 12:25:00 Proceeding
Załacznik nr 1 - druk oferty..pdf pdf 133.37 2021-08-26 12:25:00 Proceeding
Załacznik nr 1 - druk oferty..pdf pdf 133.37 2021-08-26 12:25:00 Criterion
wzór umowy - załącznik nr 2.pdf pdf 190.49 2021-08-26 12:25:00 Criterion
Unieważnienie zamówienia.pdf pdf 30.68 2021-09-06 11:12:25 Public message
Unieważnienie zamówienia.pdf pdf 30.68 2021-09-06 11:14:35 Public message

Announcements

2021-09-06 11:14 Paulina Maciejewska UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA


Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia nr GZGKiM.3331-51/21.KS na realizację zadania pn. „Dostawa opału”, prowadzonego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 2/2021 Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

Uzasadnienie:
Zamawiający nie uwzględnił w zamówieniu formy dostawy opału, która ma znaczny wpływ na szacowaną wartość zapytania. Zamawiający musi również uwzględnić zmiany w rodzaju opału oraz jego ilości.

Unieważnienie zamówi [...].pdf

2021-09-06 11:12 Paulina Maciejewska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA


Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia nr GZGKiM.3331-51/21.KS na realizację zadania pn. „Dostawa opału”, prowadzonego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 2/2021 Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

Uzasadnienie:
Zamawiający nie uwzględnił w zamówieniu formy dostawy opału, która ma znaczny wpływ na szacowaną wartość zapytania. Zamawiający musi również uwzględnić zmiany w rodzaju opału oraz jego ilości.

Unieważnienie zamówi [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Załacznik nr 1 - dru [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wzór umowy - Zgadzam się z treścią wzoru umowy. Zaparafowany druk dołączam jako potwierdzenie akceptacji treści. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required

wzór umowy - załączn [...].pdf

(0)
3 Świadectwo jakości węgla - Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury świadectwa jakości węgla. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Protokół zdawczo - odbiorczy dostarczonego opału - Wystawienie faktury musi być poprzedzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez osobę zgłaszającą zapotrzebowanie na opał. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Termin zapłaty - Termin opłacenia faktury przez Zamawiającego wyniesie 21 dni od dnia jej otrzymania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)

The number of page views: 307