Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 183/2021/US/DZP Przygotowanie i przeprowadzenie 5 edycji warsztatów pt. „Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją” dla łącznie 150 studentów i studentek 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00.

Deadlines:
Published : 28-06-2021 10:27:00
Placing offers : 15-07-2021 10:00:00
Offers opening : 15-07-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu -usługi.pdf pdf 125.51 2021-06-28 10:27:00 Proceeding
SWZ - warsztaty Letnia szkoła.pdf pdf 10662.1 2021-06-28 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 332.26 2021-06-28 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz ofertowy.doc doc 224 2021-06-28 10:27:00 Proceeding
Załacznik nr 3 do SWZ - ośwadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.doc doc 348.5 2021-06-28 10:27:00 Proceeding
Załacznik nr 4 do SWZ - ośwadczenie dotyczące spełnienia watunków udziału w postępowaniu.doc doc 345 2021-06-28 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 812.15 2021-06-28 10:27:00 Proceeding
Załacznik nr 6 do SWZ - informacja dotycząca grupy kapitałowej.doc doc 347 2021-06-28 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz osób.doc doc 387.5 2021-06-28 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 8- Wykaz usług.doc doc 400.5 2021-06-28 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wzór zobowią…zania.doc doc 347.5 2021-06-28 10:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.67 2021-07-05 08:24:23 Public message
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 621.26 2021-07-05 08:24:23 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 683.04 2021-07-06 13:00:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 418.03 2021-07-16 09:52:35 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 653.97 2021-08-16 14:46:46 Public message

Announcements

2021-08-16 14:46 Anna Zalewska Szanowni Państwo,
Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Pracownik działu zamówień publicznych

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-07-16 09:52 Anna Zalewska Szanowni Państwo, Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu informację z sesji otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.
Z poważaniem
Anna Zalewska
Pracownik działu zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-15 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę: 360 000,00 zł brutto.
2021-07-06 13:00 Anna Zalewska Szanowni Państwo,
Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Pracownik działu zamówień publicznych

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-07-05 08:24 Anna Zalewska Szanowni Państwo,
Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. W załączeniu również ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Pracownik działu zamówień publicznych

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana terminu skład [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 404