Proceeding: DL.4251.7.2021.AM Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy instalacji gazowej – przeniesienie 6 szt. liczników gazowych z mieszkań na klatkę schodową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

Aleksandra Mrozek
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Miejski Zarząd Nieruchomości
Deadlines:
Published : 23-06-2021 13:57:00
Placing offers : 02-07-2021 09:00:00
Offers opening : 02-07-2021 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Dunikowskiego 5-7 w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55 44-330 Jastrzębie-Zdrój, zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy instalacji gazowej – przeniesienie 6 szt. liczników gazowych z mieszkań na klatkę schodową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę”.


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego przebudowy istniejącej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym, zasilającej przybory gazowe mieszkaniowe (kuchnie czteropalnikowe oraz gazowe podgrzewacze wody) umożliwiającej uzy­skanie pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie przebudowy tej instalacji.

2.2. Dane budynku:

Budynek mieszkalny wielorodzinny czterokondygnacyjny (w tym jedna podziemna), posiada dwie klatki schodowe. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej i bloczków gazobetonowych, fundamenty żelbetowe, stropy prefabrykowane gęstożebrowe DZ, stropodach betonowy. Powierzchnia zabudowy – 364,47 m2, powierzchnia użytkowa 786,87 m2, szer. Budynku – 11,20 m, dł. budynku – 32,80 m, kubatura – 3426 m3. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, gazową, elektryczną, odgromową, kanalizację sanitarną i deszczową, c.o., wentylację grawitacyjną, kanały spalinowe, instalację telewizyjną, instalację domofonową.

2.3. Dokumentację projektową należy wykonać na podstawie posiadanej przez Zamawiającego uproszczonej, drukowanej inwentaryzacji budowlanej w zakresie parametrów kubaturowych pomieszczeń, w których zabudowane są przybory gazowe oraz pomieszczeń wykorzystywanych do celów zabudowy instalacji gazowej.

2.4. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia określa Założenia do projektowania (Załącznik nr 3 do Zaproszenia), natomiast szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (Załącznik nr 2).

2.5. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w Założeniach do projektowania, a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy uwzględnić je w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.


3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:

3.1. Potwierdzenie wykonania co najmniej dwóch projektów, które Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy (w tym okresie) – w zakresie odpowiadającym swym rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. opracowaniu projektów dla budynków użyteczności publicznej i/lub budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie instalacji gazowych o wartości minimum 3.000,00 zł brutto za każdą dokumentację. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są np. listy referencyjne, poświadczenia.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca realizował na rzecz Zamawiającego (MZN) usługi, wówczas nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług. Należy w tym przypadku podać nr umowy jaka została zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym.

3.2. Dysponowanie min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych i cieplnych umożliwiających realizację zadania.

3.3. Aktualne na dzień składania zaświadczenie o przynależności do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby/osób wskazanej w pkt 3.2. wyżej.


4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: maksymalnie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

4.1. Za termin realizacji prac projektowych uznaje się termin dostarczenia kompletu dokumentacji wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę.


5. GWARANCJA I RĘKOJMIA:

5.1. Wykonawca projektu udzieli Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na okres 1 roku od daty spisania protokołu końcowego odbioru robót zrealizowanych na podstawie dokumentacji.


6. POSTAĆ OFERTY:

6.1. Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o. o. (www.platformazakupowa.pl). Oferta przesłana w inny sposób nie będzie uwzględniona przy ocenie ofert – zostanie uznana za odrzuconą.

6.2. Ofertę należy złożyć do dnia 02.07.2021 r. do godz 900.

6.3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli, bądź osoby upoważnione przez Wykonawcę zgodnie z załączonym do oferty Wykonawcy upoważnieniem (również podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy).

6.4. Podpis winien być czytelny umożliwiający identyfikację osoby go składającej z imienia i nazwiska, a w przypadku podpisu nieczytelnego dodatkowo z pieczątką imienną osoby składającej podpis bądź z czytelnym zapisem imienia i nazwiska tej osoby nad lub pod podpisem.

6.5. Podpisy winny być złożone co najmniej na tych stronach składanego dokumentu, które są istotne dla oceny tego, czy Wykonawca, bądź inny wystawca dokumentu, chciał złożyć oświadczenie o treści wynikającej z dokumentu jako całości np. pierwszej i ostatniej jego stronie, jeżeli układ treści dokumentu wskazuje, że pozostałe strony łączą się w całość pozwalającą uznać, że całość dokumentu składa się na treść oświadczenia jego wystawcy.

6.6. Kopie dokumentów winny być uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli bądź osoby upoważnione przez Wykonawcę.

6.7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim pismem czytelnym.

6.8. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

6.9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.


7. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

a) wypełnione Oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 1 do Zaproszenia;

b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcyjeśli oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy;

UWAGA: złożona oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, a kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez tę osobę „za zgodność z oryginałem”. Jeśli oferta zostanie podpisana przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do jego udzielenia. Jeżeli zostanie dołączona kserokopia pełnomocnictwa, wówczas winno być ono poświadczone notarialnie.

c) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług (np. referencje, poświadczenia), o których mowa w pkt 3.1. Zaproszenia;

Uwaga: Jeżeli Wykonawca realizował na rzecz Zamawiającego (MZN) usługi, wówczas nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług. Należy w tym przypadku podać nr umowy jaka została zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym.

d) kserokopię uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych i cieplnych umożliwiających realizację zadania (min. 1 osoba);

e) kserokopię aktualnego na dzień składania oferty zaświadczenia o przynależności do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby/osób wskazanych w lit. d) wyżej .Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dunikowskiego 5-7 mapa.pdf pdf 843.41 2021-06-23 13:57:00 Proceeding
Specyfikacja.pdf pdf 135.27 2021-06-23 13:57:00 Proceeding
Zaproszenie.pdf pdf 190.26 2021-06-23 13:57:00 Proceeding
DL.4251.7.2021.AM Ogłoszenie wyników postępowania.pdf pdf 187.89 2021-07-05 12:25:52 Public message

Announcements

2021-07-05 12:25 Aleksandra Mrozek Dzień dobry,

w załączeniu Ogłoszenie wyników postępowania.

Z poważaniem,
Aleksandra Mrozek

DL.4251.7.2021.AM Og [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena brutto (ryczałtowa) - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia Attachment required (0)
3 Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług - Referencje/poświadczenia, o których mowa w pkt 3.1. Zaproszenia Attachment required (0)
4 Kopia uprawnień - Kopia uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych i cieplnych umożliwiających realizację zadania (min. 1 osoba) zgodnie z pkt 3.2. Zaproszenia Attachment required (0)
5 Kopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa - Kopia aktualnego na dzień składania oferty zaświadczenia o przynależności do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby/osób wskazanych wyżej. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 209