Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/27/21 ZP/220/27/2 Dostawa sprzętu specjalistycznego jednokrotnego użytku wykorzystywanego w Pracowni Hemodynamiki SPSK-2 w Szczecinie

Deadlines:
Published : 21-06-2021 11:22:00
Placing offers : 20-07-2021 09:30:00
Offers opening : 20-07-2021 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_220_27_21_Dokumentacja.zip zip 595.97 2021-06-21 11:22:00 Proceeding
ZP_220_27_21_wyjaśnienia nr 1.docx docx 134.31 2021-07-07 08:48:08 Public message
2A_ZP_220_27_21_SWZ zal 1_FO.rtf rtf 163.75 2021-07-13 11:19:25 Public message
ZP_220_27_21_ZESTAWIENIE OFERT.docx docx 136.92 2021-07-20 21:19:38 Public message
ZP_220_27_21_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 145.42 2021-08-02 19:09:43 Public message

Announcements

2021-08-02 19:09 Przemysław Frączek

ZP_220_27_21_Zawiado [...].docx

2021-07-20 21:19 Przemysław Frączek

ZP_220_27_21_ZESTAWI [...].docx

2021-07-20 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (calość) kwotę gross 819720,00 PLN. W podziale na poszczególne zadania (części) kwoty wynoszą
Zadanie 1: 50760,00 zł
Zadanie 2: 590760,00
Zadanie 3: 178200,00
2021-07-13 11:19 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeniu poprawiony (uzupełniono o kolumnę "termin dostawy") formularz oferty
z poważaniem
Przemysław Frączek

2A_ZP_220_27_21_SWZ [...].rtf

2021-07-07 08:48 Przemysław Frączek

ZP_220_27_21_wyjaśni [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 752