Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.40.2021.ZP3 Utrzymanie skwerów na terenie Gminy Białe Błota

Joanna Kwiatkowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 14-06-2021 14:09:00
Placing offers : 23-06-2021 10:00:00
Offers opening : 23-06-2021 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 311 17 62 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 2134.7 2021-06-14 14:09:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.docx docx 206.25 2021-06-14 14:09:00 Proceeding
Projekt umowy.docx docx 38.06 2021-06-14 14:09:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 3589.14 2021-06-14 14:09:00 Subject of the order
formularz ofertowy.docx docx 27.02 2021-06-14 14:09:00 Criterion
Oświadczenia.docx docx 23.94 2021-06-14 14:09:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 235.5 2021-06-23 15:20:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 199.73 2021-06-23 15:20:22 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 308.99 2021-06-30 14:56:44 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.docx docx 200.35 2021-06-30 14:56:44 Public message

Announcements

2021-06-30 14:56 Joanna Kwiatkowska Nr sprawy: RZP.271.40.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 30.06.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:

Utrzymanie skwerów na terenie Gminy Białe Błota
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

Paweł Jan Liberda Kondek, ul. Wojska Polskiego 3/22, 85-171 Bydgoszcz z ceną gross 35 861,40 zł

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, a także punktacja przyznana poszczególnym ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty brutto Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
1 Paweł Jan Liberda Kondek, ul. Wojska Polskiego 3/22, 85-171 Bydgoszcz 35 861,40 100,00
2 Firma Handlowo – Usługowa „MIL-KON” Piotr Konopa, ul. Szkolna 3B, 86-140 Drzycim 41 580,00 86,25

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2021-06-23 15:20 Joanna Kwiatkowska Nr sprawy: RZP.271.40.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 23.06.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, pn.:
Utrzymanie skwerów na terenie Gminy Białe Błota
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:
30 000,00 zł
Termin składania ofert upłynął w dniu 23.06.2021 r. o godzinie 10:00.
Do tego terminu złożono 2 oferty.
Poniżej zbiorcze zestawienie ofert wraz z informacjami odczytanymi podczas ich otwarcia:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty brutto
1 Paweł Jan Liberda Kondek, ul. Wojska Polskiego 3/22,
85-171 Bydgoszcz 35 861,40
2 Firma Handlowo – Usługowa „MIL-KON” Piotr Konopa, ul. Szkolna 3B, 86-140 Drzycim 41 580,00

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2021-06-23 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę gross 30 000,00 zł.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Utrzymanie skwerów na terenie Gminy Białe Błota Szczegóły zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamó [...].zip

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

formularz ofertowy.d [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 1 listopada 2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenia - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień złożenia ofert oświadczenia stanowiące ostateczne potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu Attachment required

Oświadczenia.docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 310