Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.37.2021.ZP3 Zakup, dostawa i montaż altany na terenie działki nr 97/2 przy ul. Kościelnej 6 w m. Ciele – zgodnie z posiadanym projektem w ramach zadania pn. „Budowa zaprojektowanej altany w Cielu”

Joanna Kwiatkowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 14-06-2021 13:00:00
Placing offers : 28-06-2021 10:00:00
Offers opening : 28-06-2021 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wzór umowy.docx docx 35.38 2021-06-14 13:00:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 2555.05 2021-06-14 13:00:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.docx docx 209.34 2021-06-14 13:00:00 Proceeding
OPZ.pdf pdf 325.3 2021-06-14 13:00:00 Subject of the order
Formularz ofertowy (2.1).docx docx 25.66 2021-06-14 13:00:00 Criterion
Kosztorys ofertowy (3.1).xlsx xlsx 11.21 2021-06-14 13:00:00 Criterion
Formularz ofertowy (2.1).docx docx 25.66 2021-06-14 13:00:00 Criterion
Oświadczenia (4.1 i 4.2).docx docx 22.87 2021-06-14 13:00:00 Criterion
Wyjaśnienia treści zapytania.zip zip 449.05 2021-06-22 15:41:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 274.85 2021-06-28 13:25:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 199.7 2021-06-28 13:25:58 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 342.49 2021-07-06 11:57:46 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.docx docx 200.58 2021-07-06 11:57:46 Public message
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.pdf pdf 329.29 2021-07-15 12:42:30 Public message
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i uniewaznieniu postępowania.docx docx 199.46 2021-07-15 12:42:30 Public message

Announcements

2021-07-15 12:42 Joanna Kwiatkowska Nr sprawy: RZP.271.37.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 15.07.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:
Zakup, dostawa i montaż altany na trenie działki nr 97/2 przy ul. Kościelnej 6 w m. Ciele – zgodnie z posiadanym projektem w ramach zadania pn. „Budowa zaprojektowanej altany w Cielu”

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający w dniu 06.07.2021 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Ww. zawiadomienie zostało zamieszczone na platformie zakupowej oraz przekazane Wykonawcy w dniu 06.07.2021 r. Jednocześnie przekazano informację Wykonawcy o formalnościach związanych z podpisaniem umowy.
W dniu 13.07.2021 r. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, złożył za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od podpisania umowy. Jako przyczynę ww. odstąpienia Wykonawca wskazał cenę materiału jaką musiałby przeznaczyć na realizację zamówienia, ponieważ zakupiony wcześniej materiał wykorzystał na inne zadanie.
W związku z powyższym oferta Wykonawcy HANDEL – USŁUGI Tomasz Józefowicz zostaje odrzucona. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie.
Uzasadnienie:
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Cena oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadania, Zamawiający unieważnia postępowanie.

Zawiadomienie o odrz [...].pdf

Zawiadomienie o odrz [...].docx

2021-07-06 11:57 Joanna Kwiatkowska Nr sprawy: RZP.271.37.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 06.07.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:

Zakup, dostawa i montaż altany na terenie działki nr 97/2 przy ul. Kościelnej 6 w m. Ciele – zgodnie z posiadanym projektem w ramach zadania pn. „Budowa zaprojektowanej altany w Cielu”
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

HANDEL-USŁUGI Tomasz Józefowicz, ul. Czackiego 2/51, 85-138 Bydgoszcz z ceną gross 30 750,00 zł

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, a także punktacja przyznana poszczególnym ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty brutto Liczba punktów w kryterium cena Okres udzielenia gwarancji Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1 ZAKŁAD STOLARSKI Adam Żabierek, ul. Promowa 1A,
62-510 Konin 45 000,00 41 3 lata 0 41
2 HANDEL – USŁUGI Tomasz Józefowicz, ul. Czackiego 2/51, 85-138 Bydgoszcz 30 750,00 60 4 lata 20 80

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2021-06-28 13:25 Joanna Kwiatkowska Nr sprawy: RZP.271.37.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 28.06.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, pn.:
Zakup, dostawa i montaż altany na terenie działki nr 97/2 przy ul. Kościelnej 6 w m. Ciele – zgodnie z posiadanym projektem w ramach zadania pn. „Budowa zaprojektowanej altany w Cielu”
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:
24 000,00 zł
Termin składania ofert upłynął w dniu 28.06.2021 r. o godzinie 10:00.
Do tego terminu złożono 2 oferty.
Poniżej zbiorcze zestawienie ofert wraz z informacjami odczytanymi podczas ich otwarcia:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty brutto Okres udzielenia gwarancji
1 ZAKŁAD STOLARSKI Adam Żabierek, ul. Promowa 1A, 62-510 Konin 45 000,00 3 lata
2 HANDEL – USŁUGI Tomasz Józefowicz, ul. Czackiego 2/51, 85-138 Bydgoszcz 30 750,00 4 lata

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2021-06-28 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 24 000,00 zł.
2021-06-22 15:41 Joanna Kwiatkowska Nr pisma: RZP.271.37.1.2021.ZP3
Nr sprawy: RZP.271.37.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 22.06.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:
Zakup, dostawa i montaż altany na terenie działki nr 97/2 przy ul. Kościelnej 6 w m. Ciele – zgodnie z posiadanym projektem w ramach zadania pn. „Budowa zaprojektowanej altany w Cielu”’

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

I. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:
Proszę podać wymiary stołu oraz jak ma być rozmieszczona więźba dachowa i grubość kantówek.
Odpowiedź:
Informujemy, że stół piknikowy powinien mieć wymiary 1,80m x 1,54m - w załączeniu rysunek poglądowy. Poniżej przedstawione zostały wymiary poszczególnych elementów więźby dachowej:
- krokwie – 7cm x 14 cm
- murłata – 12cm x 12cm
- płatew – 7cm x 14 cm
Zaleca się, aby krokwie rozmieszczone były w osiach co 85 cm.

II. Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 28.06.2021 r., godz.: 10:00 i jednocześnie, zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy zapytanie ofertowego zawarte w pkt.: 10.1 tj.:
W pkt 10.1 zapytania ofertowego
Zapis : „Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2021 roku, do godziny 10:00.”
otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.06.2021 roku, do godziny 10:00.”
III. Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się
o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia.

Wyjaśnienia treści z [...].zip

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zakup, dostawa i montaż altany na terenie działki nr 97/2 przy ul. Kościelnej 6 w m. Ciele – zgodnie z posiadanym projektem w ramach zadania pn. „Budowa zaprojektowanej altany w Cielu” Szczegóły zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

OPZ.pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy ( [...].docx

Kosztorys ofertowy ( [...].xlsx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 2 miesięcy od daty podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Okres udzielenia gwarancji na zamontowaną altanę 40% Gwarancja na zamontowaną altanę. Należy wypełnić zgodnie z pkt. 12.3 zapytania ofertowego Attachment required

Formularz ofertowy ( [...].docx

(0)
6 Oświadczenia - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień złożenia ofert oświadczenia stanowiące ostateczne potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu Attachment required

Oświadczenia (4.1 i [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 358