Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa wyrobów (żeliwo- armatura wodociągowa).

Deadlines:
Published : 11-06-2021 12:28:00
Placing offers : 30-06-2021 12:00:00
Offers opening : 30-06-2021 12:15:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa wyrobów (żeliwo- armatura - wodociągowa).”

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

Termin składania ofert upływa dnia 23-06-2021 r. o godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi 23-06-2021 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

W sprawach merytorycznych: Adrian Filip, tel. (59) 600 913 882, email: adrian.filip@wodociagi.lebork.pl.

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80, email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny.  

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2 Druk - oferta.pdf pdf 59.79 2021-06-11 12:28:00 Proceeding
2. 1 Formularz cenowy.pdf pdf 82.13 2021-06-11 12:28:00 Proceeding
3 Druk - oświadczenie.pdf pdf 54.84 2021-06-11 12:28:00 Proceeding
4 Druk - oświadczenie RODO.pdf pdf 54.43 2021-06-11 12:28:00 Proceeding
6 Klauzula RODO.pdf pdf 55.19 2021-06-11 12:28:00 Proceeding
5 Projekt umowy.pdf pdf 111.36 2021-06-15 12:07:14 Proceeding
5. 1 Załącznik do umowy.pdf pdf 66.24 2021-06-15 12:07:14 Proceeding
Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 2639.52 2021-06-15 12:07:16 Proceeding
Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 2639.52 2021-06-15 12:08:21 Proceeding
2. 1 Formularz cenowy Modyfikacja.pdf pdf 284.48 2021-06-22 12:40:08 Proceeding
5.1 Załącznik do umowy Modyfikacja.pdf pdf 283.73 2021-06-22 12:40:08 Proceeding
2 Druk - oferta.pdf pdf 59.79 2021-06-11 12:28:00 Criterion
2. 1 Formularz cenowy.pdf pdf 82.13 2021-06-11 12:28:00 Criterion
3 Druk - oświadczenie.pdf pdf 54.84 2021-06-11 12:28:00 Criterion
4 Druk - oświadczenie RODO.pdf pdf 54.43 2021-06-11 12:28:00 Criterion
6 Klauzula RODO.pdf pdf 55.19 2021-06-11 12:28:00 Criterion
5 Projekt umowy.pdf pdf 111.36 2021-06-15 12:08:59 Criterion
5. 1 Załącznik do umowy.pdf pdf 66.24 2021-06-15 12:08:59 Criterion
2. 1 Formularz cenowy Modyfikacja.pdf pdf 284.48 2021-06-22 12:39:44 Criterion
5.1 Załącznik do umowy Modyfikacja.pdf pdf 283.73 2021-06-22 12:40:25 Criterion
0 Modyfikacja.pdf pdf 256.62 2021-06-18 08:37:47 Public message
Odpowiedź.pdf pdf 440.44 2021-06-22 12:36:23 Public message
2. 1 Formularz cenowy.pdf pdf 284.48 2021-06-22 12:37:44 Public message
5.1 Załącznik do umowy.pdf pdf 283.73 2021-06-22 12:37:44 Public message
Modyfikacja.pdf pdf 244.06 2021-06-22 12:37:44 Public message
OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY.pdf pdf 193.64 2021-07-08 09:20:27 Public message

Announcements

2021-07-08 09:20 Dział Zamówień
OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY
na zadania pn.: „Dostawa wyrobów (żeliwo-armatura wodociągowa)”.


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Lęborku, ul. Pionierów 2 informuje, iż na Wykonawcę ww. zadania wybrano: AVK ARMADAN sp. z o.o., ul. Jakubowska 1,
62-045 Pniewy.

Cena ofertowa brutto: 154 070,46 zł.

OGŁOSZENIE O WYBORZE [...].pdf

2021-06-22 12:37 Dział Zamówień MODYFIKACJA TREŚCI „Specyfikacji Przetargowej”
zamówienia na zadanie pn.: „Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)”.Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej polegającej na zmianie formularza cenowego, który stanowi integralna część oferty:
• do treści formularza cenowego zostaje dodany przypis o indeksie 2.1 o następującej treści:

„Ochrona antykorozyjna epoksydowa. Obejma dwuczęściowa z żeliwa
na min. 2 śruby (ocynk ogniowy). Wykładzina gumowa na całym obwodzie obejmy.”
oraz
w wierszach o lp. od 14 do 19 w kolumnie 2 „Nazwa wyrobu/materiału – przedmiot zamówienia” przypis o indeksie 2 zostaje zmieniony na przypis o indeksie 2.1
• w wierszu o lp. 24, w kolumnie 5 „planowana liczba wyrobów” liczba 33 zostaje zamieniona na liczbę 39.

2. 1 Formularz cenow [...].pdf

5.1 Załącznik do umo [...].pdf

Modyfikacja.pdf

2021-06-22 12:36 Dział Zamówień
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku przedstawia odpowiedzi na pytania, które do Zamawiającego skierowali Wykonawcy.
Pytanie nr 1
„Uszczelnienie trzpienia - czy zasuwa ma zawierać 3 różne rodzaje uszczelek- oringi, płaska/przeciwpyłowa.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowej.
Pytanie nr 2
„Wrzeciono łożyskowane wraz z uszczelnieniem- co ma uszczelnienie trzpienia do jego ułożyskowania”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowej.
Pytanie nr 3
„Nakrętka klina połączona z nim na stałe, lub nakrętka wymienna- oznacza 2 dostępne na rynku, wykluczające się rozwiązania, a według zapisu dopuszczone są obydwa, więc po co taki zapis”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowej.
Pytanie nr 4
„Powłoka klina z gumy EPDM o min. Grubości 1,5 mm- prawdopodobnie nie ma żadnej normy określającej grubość, czy twardość gumy na klinie. Nie wydaje mi się też, żeby któryś producent miał to opisane w karcie katalogowej”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowej.

Pytanie nr 5
„Obudowy :orzech pasujący do armatury innych producentów- to po co zapis, wszystko od jednego producenta”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowej.
Pytanie nr 6
W formularzu cenowym w poz. nr 2 i poz. nr 44 ujęte są zasuwy kołnierzowe oraz bezgwintowe. Nie wpisaliście Państwo natomiast obudów do tychże zasuw.
Z formularza cenowego można łatwo wywnioskować, że pozostałe zasuwy i obudowy stanowią komplety.

Czy w związku z powyższym oczekujcie Państwo kompletu zasuwa + obudowa (poz. 2 i 44) i czy będziecie aktualizować zestawienie materiałów w formularzu cenowym?

Odpowiedź
Zamawiający dokonuje modyfikacji formularza cenowego pkt 24 z ilości 33 sztuk na 39 sztuk.

Odpowiedź.pdf

2021-06-18 08:37 Dział Zamówień Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:
• pkt. II . ppkt.9, który otrzymuje brzmienie:

„ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Wykonawca może skierować zapytanie w terminie do 25 czerwca 2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane po tym terminie. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz Platformie bez ujawniania źródła zapytania.
• pkt. XIII . ppkt.7, który otrzymuje brzmienie:

„ Termin składania ofert upływa dnia 30-06-2021 r. o godz. 12:00 ”


• pkt. XIII . ppkt. 8, który otrzymuje brzmienie:

„ Otwarcie ofert nastąpi 30-06-2021 r. o godz.12:15 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109 ”.

0 Modyfikacja.pdf

2021-06-11 12:29 Dział Zamówień Wykonawca dołącza wypełnioną ofertę wraz z formularzem i kartami technicznymi wyrobów w poz. 1 - Kryteria i warunki formalne.
2021-06-11 12:28 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prosi Wykonawców, o dostarczanie ofert do siedziby Spółki za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork lub poczty kurierskiej, w związku z ogłoszonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia. Powyższe jest podyktowane ograniczeniem ryzyka związanego z występowaniem wirusa COVID-19.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa wyrobów (żeliwo-armatura wodociągowa). Cena wg oferty i zgodnie z formularzem cenowym. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

2 Druk - oferta.pdf

2. 1 Formularz cenow [...].pdf

2. 1 Formularz cenow [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczenie. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

3 Druk - oświadczeni [...].pdf

(0)
3 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa. (0)
4 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf. Attachment required (0)
5 Oświadczenie RODO - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., gdy wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób, gdy nie podaje załączyć nie podpisany dokument.

4 Druk - oświadczeni [...].pdf

(0)
6 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
7 Zapoznałem się z REGULAMINEM - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
8 Zapoznałem się z klauzulą RODO - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

6 Klauzula RODO.pdf

(0)
9 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

5 Projekt umowy.pdf

5. 1 Załącznik do um [...].pdf

5.1 Załącznik do umo [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 497