Proceeding: Naprawa klap oddymiających w budynku nr 10 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie

Deadlines:
Published : 08-06-2021 12:15:00
Placing offers : 14-06-2021 08:00:00
Offers opening : 14-06-2021 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,Służba Ochrony Państwa, ul. Podchorążych 38, 00-463 w Warszawie informuje o postępowaniu w trybie zgodnym z  regulaminem wewnętrznym organizacji.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (logistyka@sop.gov.pl), dane osób (imię,nazwisko,pesel), które będą realizowały przedmiot umowy na terenie SOP. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wyrażenia zgody na wejście osób na teren SOP bez podania przyczyny.

Usługa będzie realizowana na budynku dwukondygnacyjnym,  gdzie wejście na dach prowadzi przez wyłaz dachowy. Wszelkie wnoszenie materiałów możliwe jest jedynie po rusztowaniu lub z podnośnika koszowego. Wykonawca jest zobowiązany doliczyć do wartości oferty rusztowanie lub podnośnik koszowy.

  Zakres robót polega na  wymianie przykryć z poliwęglanu w nw. klapach oddymiających:

  • Klapa oddymiająca MCR-PROLIGHT typ E120/240 ze sterowaniem elektrycznym - 1 sztuka;
  • Klapa oddymiająca MCR-PROLIGHT typ E100/150 ze sterowaniem elektrycznym - 1 sztuka;
  •  Klapa oddymiająca MCR-PROLIGHT typ E100/175 ze sterowaniem elektrycznym - 4 sztuki;
  •  Klapa oddymiająca MCR-PROLIGHT typ E1020/180 ze sterowaniem elektrycznym - 1 sztuka


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. (22) 606 57 09

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że:

         1.          Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Służby Ochrony Państwa, z siedzibą w Warszawie (00 - 463) przy ul. Podchorążych 38, kancelaria@sop.gov.pl, telefon: 22 606 57 01.

         2.          Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@sop.gov.pl, telefon: 22 606 50 01.

         3.          Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z udzieleniem zamówienia

               o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 130.000 PLN netto.

         4.          Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

         5.          Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza  Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).

         6.          Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany dla danych kategorii danych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

         7.          Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

         8.          Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

         9.          Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przystąpienia do zamówienia.

     10.          Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wzór umowy.pdf pdf 179.74 2021-06-08 12:15:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Naprawa klap oddymiających w budynku nr 10 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie Zgodnie z opisem powyżej. Przedmiot zamówienia opisuje również wzór umowy. 1 service Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5503 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Termin podpisania umowy - Podpisanie umowy nastąpi pod wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" po zapoznaniu z warunkami umowy. (0)
6 Adres Wykonawcy - Należy wpisać adres/siedzibę, telefon kontaktowy Wykonawcy składającego ofertę oraz NIP i Regon. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Związanie ofertą - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni licząc od dnia,w którym upływa termin składania oferty. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 172