Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 02/PN/2021 DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH, MATERIAŁÓW SZEWNYCH, FOLII OPERACYJNYCH, OPATRUNKÓW, TESTÓW DO STERYLIZACJI, SIATEK I SYSTEMÓW GINEKOLOGICZNYCH, RĘKAWIC NIEJAŁOWYCH I JAŁOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW NA POTRZEBY MEDYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO

Deadlines:
Published : 31-05-2021 12:25:00
Placing offers : 01-07-2021 11:00:00
Offers opening : 01-07-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 02-PN-2021.pdf pdf 722.63 2021-05-31 12:25:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 02-PN-2021 Z ZAŁĄCZNIKAMI.docx docx 590.8 2021-05-31 12:25:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 02-PN-2021 Z ZAŁĄCZNIKAMI.pdf pdf 2092.62 2021-05-31 12:25:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ. Formularz Ofertowy (wzór).docx docx 55.43 2021-05-31 12:25:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ. ESPD-JEDZ W FORMACIE PDF.pdf pdf 72.09 2021-05-31 12:25:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ. ESPD-JEDZ W FORMACIE XML.xml xml 87.56 2021-05-31 12:25:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ. ESPD-JEDZ.docx docx 39 2021-05-31 12:25:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).xls xls 385.5 2021-05-31 12:25:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ. Projekt umowy.doc doc 238 2021-05-31 12:25:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej (wzór).docx docx 43.27 2021-05-31 12:25:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór).docx docx 42.78 2021-05-31 12:25:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie zaoferowanego przedmiotu zamówienia (wzór).docx docx 42.94 2021-05-31 12:25:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy, składane zgodnie z art. 118 pzp (wzór).docx docx 43.24 2021-05-31 12:25:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp (wzór).docx docx 41.87 2021-05-31 12:25:00 Proceeding
Odpowiedzi do zapytań do postępowania 02-PN-2021.pdf pdf 565.29 2021-06-23 12:29:02 Public message
OFERTY UDOSTĘPNIONE.rar rar 32410.96 2021-07-02 09:10:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert. 02-PN-2021.pdf pdf 293.81 2021-07-02 09:13:14 Public message
WYBÓR OFERT W POSTĘPOWANIU 02-PN-2021. ZAWIADOMIENIE PUBLICZNE.pdf pdf 329.51 2021-08-20 15:37:15 Public message
KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZADANIA.pdf pdf 901.27 2021-07-01 11:00:00 Public message

Announcements

2021-08-20 15:37 Robert Dombrowski NINIEJSZYM ZAMAWIAJĄCY PRZEKAZUJE INFORMACJE DOTYCZĄCĄ WYBORU OFERT W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU (ZAŁĄCZNIK PONIŻEJ)

WYBÓR OFERT W POSTĘP [...].pdf

2021-07-02 09:13 Robert Dombrowski Niniejszym Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert.
Informacje te znajdują się w pliku pt.: "Informacja z otwarcia ofert. 02-PN-2021" - poniżej.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-02 09:10 Robert Dombrowski Niniejszym Zamawiający udostępnia wszystkie złożone oferty w postępowaniu, w zakresie formularza ofertowego, cenowego i przedmiotowych środków dowodowych.
Dane te znajdują się w spakowanym pliku o nazwie "Oferty udostępnione"

OFERTY UDOSTĘPNIONE. [...].rar

2021-07-01 11:00 Buyer message KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZONYM W TYM MIEJSCU DOKUMENTCIE O NAZWIE "KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZADANIA"

KWOTA PRZEZNACZONA N [...].pdf

2021-06-23 12:29 Robert Dombrowski Niniejszym w załączniku :Odpowiedzi do zapytań do postępowania 02/PN/2021", przekazujemy odpowiedzi do Państwa zapytań.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Odpowiedzi do zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2240