Proceeding: WZP-1458/21/87/Ł Usługa serwisu pogwarancyjnego systemu telekomunikacyjnego UNIFY działającego na potrzeby zapewnienia usług głosowych Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji.

Deadlines:
Published : 06-05-2021 16:12:00
Placing offers : 17-05-2021 13:00:00
Offers opening : 17-05-2021 13:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia.doc doc 742 2021-05-06 16:12:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1162.44 2021-05-06 16:12:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.34 2021-05-06 16:12:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.6 2021-05-14 11:25:57 Public message
informacja o zmianie terminu składania ofert.pdf pdf 57.71 2021-05-14 11:25:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 46.72 2021-05-17 14:53:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 39.91 2021-05-17 14:53:36 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wzp-1862 1458 21).pdf pdf 76.73 2021-06-01 15:51:35 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (WZP-1862 1458 21).docx docx 55.65 2021-06-01 15:51:35 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 59.98 2021-06-17 12:26:39 Public message

Announcements

2021-06-17 12:26 Jarosław Skiba Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-06-01 15:51 Jarosław Skiba Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].docx

2021-05-17 14:53 Jarosław Skiba Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2021-05-17 13:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 525 997,20 PLN brutto.
2021-05-14 11:25 Jarosław Skiba Sygnatura: WZP-1636/1458/21
Warszawa, 14.05.2021 r.
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na usługę serwisu pogwarancyjnego systemu telekomunikacyjnego UNIFY działającego na potrzeby zapewnienia usług głosowych Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji, numer sprawy: WZP-1458/21/87/Ł.

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 2019, z późn. zm.), informuje o zmianie terminu składania ofert oraz zmianie treści SWZ.

Rozdział VIII ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 15.06.2021r.

Rozdział XI ust. 11 Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:
Termin składania ofert upływa w dniu 17.05.2021, o godz. 13:00. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

Rozdział XII ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 17.05.2021r. godz. 13:15. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 723 86 08, fax: 47 723 76 42

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

informacja o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 332