Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00043817/01 - "Przebudowa ciągu pieszego (chodnika) przed pawilonem handlowo-usługowym przy ul. Alei Tysiąclecia 1 - 5 oraz budynkiem mieszkalno-usługowym przy ul. Glinianej 12 w Jaworznie” - wewnętrzny numer postępowania: JTBS/PZP/1/2021

Grzegorz Wąchała
Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 29-04-2021 15:07:00
Placing offers : 28-05-2021 10:00:00
Offers opening : 28-05-2021 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia JTBS-PZP-1-2021.pdf pdf 281.59 2021-04-29 15:07:00 Proceeding
Formularz ofertowy i pozostałe załączniki składane z ofertą.docx docx 36.16 2021-04-29 15:07:00 Proceeding
Załączniki składane na wezwanie zamawiającego.docx docx 21.11 2021-04-29 15:07:00 Proceeding
projekt umowy.pdf pdf 257.86 2021-04-29 15:07:00 Proceeding
załącznik nr 1 do umowy - karta gwarancyjna.pdf pdf 87.84 2021-04-29 15:07:00 Proceeding
Opis Przedmiotu Zamówienia.zip zip 6607.25 2021-04-29 15:07:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania z dnia 12 maja 2021.pdf pdf 143.34 2021-05-13 12:41:09 Public message

Announcements

2021-06-07 09:11 Grzegorz Wąchała ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Informacja o wyborze oferty wraz z uzasadnieniem.
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, wariant 1 pod nazwą „Przebudowa ciągu pieszego (chodnika) przed pawilonem handlowo-usługowym przy ul. Alei Tysiąclecia 1 – 5 oraz budynkiem mieszkalno-usługowym przy ul. Glinianej 12 w Jaworznie” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:
P.U.H."DOMAX" Arkadiusz Mika, NIP 5751383487, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8.
Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami i wymaganiami określonymi w SWZ, jednocześnie pomimo faktu, że cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, możliwe jest zwiększenie tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

2. Informacje i zestawienie złożonych ofert.
Informacje i zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw (firm) i adresów wykonawców oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom:
1) ZRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, NIP 6452519873, 41-922 RADZIONKÓW UL. SIKORSKIEGO 5A, cena brutto: 523 549,50 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy, punktacja – cena: 78,25 pkt, punktacja – rękojmia i gwarancja: 4,00 pkt, punktacja – suma: 82,25 pkt.
2) P.U.H."DOMAX" Arkadiusz Mika, NIP 5751383487, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8, cena brutto: 426 730,05 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy, punktacja – cena: 96,00 pkt, punktacja – rękojmia i gwarancja: 4,00 pkt, punktacja – suma: 100,00 pkt.

3. Informacja o ofertach odrzuconych.
W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
2021-05-28 10:31 Grzegorz Wąchała Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Jaworznickie TBS Sp. z o.o. jako Zamawiający podaje informacje o złożonych ofertach:
1) ZRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, NIP 6452519873, 41-922 RADZIONKÓW
UL. SIKORSKIEGO 5A, cena brutto: 523 549,50 zł,
2) P.U.H."DOMAX" Arkadiusz Mika, NIP 5751383487, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8, cena brutto: 426 730,05 zł.
2021-05-28 10:05 Grzegorz Wąchała Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Jaworznickie TBS Sp. z o.o. jako Zamawiający podaje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 386 297,54 zł brutto.
2021-05-13 12:41 Grzegorz Wąchała Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zadane dnia 12 maja 2021 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 920