Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 61/2021/Z Audyt energetyczny obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie

Deadlines:
Published : 23-04-2021 12:55:00
Placing offers : 07-05-2021 09:45:00
Offers opening : 07-05-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik nr 1 do umowy.docx docx 64.99 2021-04-23 12:55:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe - audyt energetyczny.docx docx 71.59 2021-04-23 12:55:00 Proceeding

Announcements

2021-05-20 08:32 Marek Kowalski Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę GS ENERGIA Grzegorz Sokołowki Trzcinica 536 38-207 Przysieki. Cena oferty net 22 000,00 zł.
2021-04-30 10:59 Marek Kowalski Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynęło pytania na które udzielono następujących odpowiedzi. Treść pytania: W rozdziale III - Warunki udziału w postępowaniu widniej zapis pkt. 1. Podpunkt 2) a) :
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje co najmniej dwoma pracownikami posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu audytów, z których każdy przeprowadził co najmniej 3 audyty energetyczne przedsiębiorstwa lub audyty efektywności energetycznej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
natomiast w załączniku 3 do Zapytania ofertowego (tabela) widnieje zapis:
Doświadczenie zawodowe – wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert audytów z podaniem na rzecz jakich podmiotów i kiedy zostały wykonane.
W związku z różnymi okresami dotyczącymi wykonanych audytów energetycznych, zwracamy się z prośbą o określenie okresu czasu, dla którego Oferent ma wykazać posiadane doświadczenie w realizacji audytów energetycznych przedsiębiorstwa, czy z okresu ostatnich 3 czy ostatnich 5 lat. Odpowiedz: Zamawiający informuje iż w załączniku nr 3 wystąpił błąd. We wspomnianym załączniku rubryka opisująca doświadczenie zawodowe powinna mieć następująca treść: "Doświadczenie zawodowe – wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert audytów z podaniem na rzecz jakich podmiotów i kiedy zostały wykonane.
2021-04-28 13:36 Marek Kowalski Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Proszę o doprecyzowanie co jest przedmiotem zapytania ofertowego? Obowiązkowy Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa czy Audyt Efektywności Energetycznej?
Ad. 1. Przedmiotem zapytania jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodnie z art. 36,37,38 Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

2. Czy wymagają Państwo wizji lokalnej przed złożeniem oferty?
Ad. 2. Wizja lokalna nie jest wymagana ale jest możliwa na wniosek oferenta.

3. Czy wykonywali Państwo poprzednio Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa i czy udostępnią go Państwo wybranemu Wykonawcy?
Ad.3. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wykonywany był w 2017 r. i może zostać udostępniony wybranemu Wykonawcy na ogólnych zasadach.

4. Czy wymagana jest wizja na wszystkich obiektach przy opracowaniu audytu?
Ad. 4. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma spełniać wymagania opisane w art. 37 Ustawy.

5. Czy przy realizacji przedmiotu zamówienia możliwe jest korzystanie z podwykonawcy? Jeżeli tak to na jakich zasadach?
Ad. 5 . Warunki udziału w postępowaniu nie przewidują korzystania z podwykonawców.

6. Jakie rodzaje mediów są zużywane na obiektach (energia elektryczna, gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny zaazotowany, gaz: propan, butan, ciepło sieciowe, para wodna z sieci, węgiel kamienny, węgiel brunatny, olej opałowy, biomasa, olej napędowy, benzyna, LPG, inne).
Ad. 6. W obiektach ZWiK zużywana jest energia elektryczna, gaz ziemny, biogaz, ciepło sieciowe, biomasa, paliwo do samochodów i sprzętu (benzyna, ON).

7. Jakie obszary występuję w przedsiębiorstwie (budynki, źródło energii elektrycznej, źródło ciepła, źródło chłodu, zakładowa sieć ciepłownicza, procesy technologiczne, transport, systemy wodno-kanalizacyjne, infrastruktura elektroenergetyczna, inne – proszę podać).
Ad. 7. Występują: budynki, OZE, źródła ciepła, procesy technologiczne, systemy wodno-kanalizacyjne, infrastruktura elektroenergetyczna, transport

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 687