Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/20/2021 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kolegialna – Pl. Św. Józefa.

Deadlines:
Published : 27-04-2021 09:01:00
Placing offers : 05-05-2021 09:00:00
Offers opening : 05-05-2021 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu dotyczącym: Przebudowy sieci wodociągowej w ul. Kolegialna – Pl. Św. Józefa  – zgodnie z projektem „Projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kolegialnej, ul. Łaziennej, PL. Św. Józefa i Pl. Jana Pawła II” opracowanym przez PWiK Spółka z o.o. z/s w Kaliszu – październik 2020r.


CENA OFERTOWA - ŁĄCZNA WARTOŚĆ (w PLN) CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Warunki płatności - przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.


Informacje o kontakcie z Zamawiającym - osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami na etapie przygotowania i składania ofert jest:  

-Specjalista ds. Inwestycji – Artur Maruda – tel. 62 760 80 17, 786 822 257.


Sposób składania ofert - oferty należy składać drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową Open Nexus. 

Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych - oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty częściowe zostaną odrzucone.

Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


Tryb oceny ofert -  

Zamawiający odrzuca ofertę, której treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w postępowaniu, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, z zastrzeżeniem zdania poniżej.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego.


Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi:

  • pytania do postępowania należy zadawać za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość",
  • Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieści na stronie z ogłoszeniem, w zakładce "Komunikaty". Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania,
  • korespondencja prowadzona jest w języku polskim,
  • pytania związane z obsługą platformy - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr. 22/101-02-02 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00)

Okres związania ofertą - 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wyniku postępowania poprzez ogłoszenie na stronie Zamawiającego w zakładce "Komunikaty". Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny. Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert może zostać przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie, a także warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania czy odsetek.


Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 62 760 80 68.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D132 Regulamin Porządkowy PWiK (załącznik nr 3).docx docx 130.65 2021-04-27 09:01:00 Proceeding
formularz ofertowy (załącznik nr 1).docx docx 30.17 2021-04-27 09:01:00 Proceeding
Umowa (załącznik nr 2).doc doc 121 2021-04-27 09:01:00 Proceeding
Zapytanie Ofertowe.docx docx 33.79 2021-04-27 09:01:00 Proceeding
Dokumntacja - projekty.zip zip 47006.17 2021-04-27 09:01:00 Proceeding
załączniki nr 4 - 7.docx docx 40.17 2021-04-27 09:01:00 Proceeding
Dokumentacja - projekty aktualna wersja na dzień 28.04.2021r..zip zip 46933.22 2021-04-28 14:15:06 Public message
Umowa (załącznik nr 2) - po modyfikacji - aktualna wersja na 28.04.2021r..doc doc 118.5 2021-04-28 14:15:06 Public message
Zapytanie Ofertowe - po modyfikacji - aktualna wersja na 28.04.2021r..docx docx 33.56 2021-04-28 14:15:06 Public message
Rys 1 projekt odtworzenia nawierzchni.jpg jpg 5082.19 2021-04-30 08:23:19 Public message
Rys 1.plan zagosp.-projekt odtworzenia nawierzchni.pdf pdf 5345.67 2021-04-30 08:23:19 Public message
Rys 1a plan zagosp.-projekt odtworzenia nawierzchni.pdf pdf 4269.09 2021-04-30 08:23:19 Public message
Rys 1a projekt odtworzenia nawierzchni.jpg jpg 4554.43 2021-04-30 08:23:19 Public message
Rys 2 projekt odtworzenia nawierzchni, przekrój A-A.jpg jpg 1545.46 2021-04-30 08:23:19 Public message
Rys 3,4 projekt odtworzenia nawierzchni, przekrój B-B, C-C.jpg jpg 1970.17 2021-04-30 08:23:19 Public message
Zestawienie ofert.pdf pdf 194.01 2021-05-05 10:05:28 Public message
DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI.pdf pdf 389.78 2021-05-07 14:51:33 Public message

Announcements

2021-05-07 14:51 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

DOKUMENTACJA PODSTAW [...].pdf

2021-05-05 10:05 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2021-05-05 08:48 Anna Kędzia Link do otwarcia postępowania: https://youtu.be/nd6m8eN7sUY
2021-04-30 08:23 Anna Kędzia Uzupełnienie dokumentacji do projektu odtworzenia nawierzchni

Rys 1 projekt odtwor [...].jpg

Rys 1.plan zagosp.-p [...].pdf

Rys 1a plan zagosp.- [...].pdf

Rys 1a projekt odtwo [...].jpg

Rys 2 projekt odtwor [...].jpg

Rys 3,4 projekt odtw [...].jpg

2021-04-29 11:07 Anna Kędzia W związku z pojawieniem się zapytań do w/w postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu odpowiada:
Pytanie 1: Prosimy o dołączenie do dokumentacji projektowej profilów podłużnych projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.
Odpowiedź: Dokumentacja nie zawiera profili podłużnych projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej. Sieć wodociągową należy ułożyć na głębokości 1,6m, a kanalizację ogólnospławną na odcinku pomiędzy studniami S1 i S2 z zachowaniem normatywnych spadków i istniejących głębokości.

Pytanie 2: Prosimy o dołączenie przekrojów konstrukcyjnych odtworzenia nawierzchni w dokumentacji : "Projekt odtworzenia nawierzchni " Firmy R-Projekt, ponieważ zgodnie z pismem z ZDM Kalisz NR: WU.4132.90.2.2020 z dnia 12.04.2021r. odnośnie odtworzenia nawierzchni jezdni ulicy Kolegialnej trzeba odtworzyć na całej szerokości pasa drogowego, a nie ma dokładnej informacji jak ma być odtworzony pas jezdni na Pl. Św. Józefa odnośnie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
Odpowiedź: Na odcinku przebudowywanej sieci wodociągowej w ul. Kolegialnej należy zastosować rury trójwarstwowe: Dz180x16,4mm TS PE100RC SDR11 PN16 w przypadku prowadzenia robót w technologii przewiertu lub rury Dz180x9,5mm TS PE100RC SDR17 PN10 w wypadku zastosowania technologii wykopu otwartego.

Pytanie 3: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie odnośnie punktu drugiego, opisu przedmiaru zamówienia PKT 2 . 2) Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej z rur Dz180x16,4mm TS PE100RC SDR11 PN10 (rury trójwarstwowe) na odcinku od W5 do W6 o długości 85m zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
Wyjaśnienie w/w podpunktu odnośnie materiału czy ma być rura Dz180x16,4mm TS PE100RC SDR11 PN16 rura trójwarstwowa, czy rura Dz180x16,4mm TS PE100RC SDR17 PN10 rura trójwarstwowa?
Odpowiedz: Nawierzchnię naruszonego pasa ruchu na Pl. Św. Józefa po robotach związanych z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej należy odtworzyć zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym A-A i B-B z dokumentacji projektowej. Warstwy bitumiczne należy odtworzyć mechaniczne przy użyciu rozściełacza – zgodnie z tiretem drugim Decyzji WU.4132.90.1.2020 z dnia 31.03.2021r. Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.
2021-04-28 14:15 Anna Kędzia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Kaliszu informuje, że zmianie uległ opis przedmiotu zamówienia w punkcie 2 zapytania ofertowego i §2 umowy oraz projekcie budowlanym.

Dokumentacja - proje [...].zip

Umowa (załącznik nr [...].doc

Zapytanie Ofertowe - [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kolegialna – Pl. Św. Józefa zgodnie z projektem „Projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kolegialnej, ul. Łaziennej, PL. Św. Józefa i Pl. Jana Pawła II” opracowanym przez PWiK Spółka z o.o. z/s w Kaliszu – październik 2020r. 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2797 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin wejścia na budowę: od 10.06.2021r. Termin zakończenia prac: 30.07.2021r. Termin dostarczenia materiałów odbiorowych: 30.08.2021r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 896