Proceeding: SI.222-1/21 Naprawa bieżąca - remont cząstkowy wielkopowierzchniowy jezdni drogi wojewódzkiej nr 364 w km 8+200 - 9+500 o dł. 1,3 km na terenie Powiatu Lwóweckiego

Joanna Grzegorek
Powiat Lwówecki
Deadlines:
Published : 07-04-2021 11:50:00
Placing offers : 26-04-2021 11:00:00
Offers opening : 26-04-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zaproszenie do złożenia oferty dla zadania  "Naprawa bieżąca - remont cząstkowy wielkopowierzchniowy jezdni drogi wojewódzkiej nr 364 w km 8+200 -09+500 o dł. 1,3 km" na terenie Powiatu Lwóweckiego.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ bez negocjacji.docx docx 135.12 2021-04-07 11:50:00 Proceeding
08d8f9a2-32c0-c78a-805c-9c00019c9325.pdf zm.pdf pdf 35.22 2021-04-07 11:50:00 Proceeding
08d8f98e-04ef-7d15-805c-9c00019c83f7.pdf pdf 98.93 2021-04-07 11:50:00 Proceeding
zał. nr 8- wzór umowy.docx docx 40.95 2021-04-07 11:50:00 Proceeding
zał. nr 7- wykaz narzędzi....docx docx 13.38 2021-04-07 11:50:00 Proceeding
zał. nr 6 - wykaz osób .docx docx 13.6 2021-04-07 11:50:00 Proceeding
zał. nr 4 -oswiadczenie dotyczace przynależności lu braku....docx docx 12.67 2021-04-07 11:50:00 Proceeding
zał. nr 5 - wykas dostw-ułsugrobot budowlanych.docx docx 13.91 2021-04-07 11:50:00 Proceeding
zal. nr 3 zobowiazanie innego podmiotu do udostepniania...docx docx 13.5 2021-04-07 11:50:00 Proceeding
zał. nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia....docx docx 15.14 2021-04-07 11:50:00 Proceeding
zał. nr 1 - formularz oferty.docx docx 19.38 2021-04-07 11:50:00 Proceeding
specyfikacje techniczne.doc doc 468.5 2021-04-07 12:24:56 Public message
08d8fa7b-7ec6-8d4d-805c-9c0001e3a823.pdfzm.2.pdf pdf 34.68 2021-04-08 12:54:09 Public message
SWZ bez negocjacji.docx docx 136.65 2021-04-09 14:37:17 Public message
Kosztorys ofert. 364 8+200 - 9+500.doc doc 39 2021-04-21 09:55:44 Public message
SWZ bez negocjacji.docx docx 137.1 2021-04-21 09:55:44 Public message
zał. nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia....docx docx 16.29 2021-04-21 09:55:44 Public message
zał. nr 8- wzór umowy.docx docx 39.85 2021-04-21 09:55:44 Public message
informcja z otwracia ofert.pdf pdf 106.24 2021-04-26 13:40:51 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_podpisany.pdf pdf 135.04 2021-05-06 10:21:12 Public message

Announcements

2021-05-06 10:21 Joanna Grzegorek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-04-26 13:40 Joanna Grzegorek
Informacja z otwarcia ofert.

informcja z otwracia [...].pdf

2021-04-26 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to : 301 329, 00 zł net
2021-04-21 09:55 Joanna Grzegorek 1. Zmiana w pkt X Specyfikacji Warunków Zamówienia - dodano zapis
Do formularza oferty - Załącznik nr 1 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1.1. Kosztorys ofertowy.
2 Załączono załącznik nr 2 (po uzupełnieniu).
3. Załączono kosztorys ofertowy.
4. Załączono załącznik nr 8 - umowa (poprawiona w umowie był zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinno być
Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Zmianie ulega termin składania ofert tj. do dnia 26.04.2021r. do godz. 11.00.


Kosztorys ofert. 364 [...].doc

SWZ bez negocjacji.d [...].docx

zał. nr 2 oświadczen [...].docx

zał. nr 8- wzór umow [...].docx

2021-04-09 14:37 Joanna Grzegorek Zmiana w dokumentacji Specyfikacja Warunków Zamówienia
w pkt XVI. Sposób oraz termin składania i otwierania ofert
- podpunkt 1. otrzymuje brzmienie:
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 22.04.2021 do godz. 11:00 .

w pkt XVI. Sposób oraz termin składania i otwierania ofert
- podpunkt 13. otrzymuje brzmienie:
13. Otwarcie ofert 22.04.2021 12:00

SWZ bez negocjacji.d [...].docx

2021-04-08 12:54 Joanna Grzegorek Zmiana do Ogłoszenia o zamówieniu.

08d8fa7b-7ec6-8d4d-8 [...].pdf

2021-04-07 12:24 Joanna Grzegorek Specyfikacje techniczne

specyfikacje technic [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 790