Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 01/2021 Modernizacja sieci wodociągowej na terenie szpitala

Dział Zamówień Publicznych
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Deadlines:
Published : 30-03-2021 12:29:00
Placing offers : 14-04-2021 09:00:00
Offers opening : 14-04-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 61.5 2021-03-30 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa.pdf pdf 2973.73 2021-03-30 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 42 2021-03-30 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.doc doc 40 2021-03-30 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych.doc doc 45.5 2021-03-30 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.doc doc 43 2021-03-30 12:29:00 Proceeding
SWZ.docx docx 78.73 2021-03-30 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 47 2021-03-30 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót.pdf pdf 387.12 2021-03-30 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.zip zip 125.69 2021-03-30 12:29:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2021BZP 0002496001 z dnia 2021-03-30.pdf pdf 103.09 2021-03-30 12:29:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 218.49 2021-04-09 11:46:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert 01 2021.pdf pdf 325.24 2021-04-14 10:53:46 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1240.04 2021-04-28 14:38:21 Public message

Announcements

2021-04-28 14:38 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-04-14 10:53 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-14 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi gross 362 948,83 zł.
2021-04-09 11:46 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 794