Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: B-FP-271.2.2021 Budowa ulicy Dębowej w Borówcu

Edyta Słabolepsza
Urząd Miasta i Gminy Kórnik Department: Miasto i Gmina Kórnik
Deadlines:
Published : 07-04-2021 11:42:00
Placing offers : 22-04-2021 12:00:00
Offers opening : 22-04-2021 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki nr 1-5 w wersji WORD.doc doc 129.5 2021-04-07 11:42:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia..pdf pdf 1249.73 2021-04-07 11:42:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa.7z 7z 8702.44 2021-04-07 11:42:00 Proceeding
Załączniki nr 6 - Umowa wzór.pdf pdf 580.14 2021-04-07 11:42:00 Proceeding
SWZ B-FP.271.2.2021.pdf pdf 20159.45 2021-04-07 11:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu..pdf pdf 3758.38 2021-04-07 11:42:00 Proceeding
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 616.53 2021-04-22 14:58:11 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf pdf 597.54 2021-05-10 15:45:21 Public message

Announcements

2021-05-10 15:45 Edyta Słabolepsza Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-04-23 13:43 Edyta Słabolepsza W wyniku błędu technicznego Zamawiający wskazał na stronie prowadzonego postępowania błędny tryb prowadzonego postępowania - postępowanie prowadzone jest trybem podstawowym z art. 275 ustawy PZP, a nie w trybie przetargu nieograniczonego. Jednocześnie zamawiający informuje, że błąd ten nie wpływa na dokumenty zamówienia.
2021-04-22 14:58 Edyta Słabolepsza INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2021-04-22 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 300.000,00 zł (brutto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1015