Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/11/2021 Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej azbestocementowej wraz z wymianą przyłączy wody w ul. Wiśniowej i Brzoskwiniowej w formule zaprojektuj - wybuduj.

Deadlines:
Published : 22-03-2021 14:56:00
Placing offers : 31-03-2021 09:30:00
Offers opening : 31-03-2021 09:40:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu dotyczącym "Wykonania przebudowy sieci wodociągowej azbestocementowej wraz z wymianą przyłączy wody w ul. Wiśniowej i Brzoskwiniowej w formule zaprojektuj - wybuduj".

CENA OFERTOWA - ŁĄCZNA WARTOŚĆ (w PLN) CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Warunki płatności - przelew 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.


Informacje o kontakcie z Zamawiającym - osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami na etapie przygotowania i składania ofert jest:  

-Specjalista ds. Inwestycji – Artur Maruda – tel. 62 760 80 17, 786 822 257.


Sposób składania ofert - oferty należy składać drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową Open Nexus. 

Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych - oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty częściowe zostaną odrzucone.

Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


Tryb oceny ofert -  

Zamawiający odrzuca ofertę, której treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w postępowaniu, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, z zastrzeżeniem zdania poniżej.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego.


Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi:

  • pytania do postępowania należy zadawać za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość",
  • Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieści na stronie z ogłoszeniem, w zakładce "Komunikaty". Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania,
  • korespondencja prowadzona jest w języku polskim,
  • pytania związane z obsługą platformy - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr. 22/101-02-02 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00)

Okres związania ofertą - 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wyniku postępowania poprzez ogłoszenie na stronie Zamawiającego w zakładce "Komunikaty". Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny. Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert może zostać przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie, a także warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania czy odsetek.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Oferenta:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1.Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz.

2.Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się: 

  • listownie na adres: 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a, 
  • telefonicznie: 62 760 80 00,
  • drogą mailową: ido@wodociagi-kalisz.pl.

3.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

4.Odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 

5.Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku podpisania umowy na czas jej trwania, rozszerzając o okres gwarancji i rękojmi, a po zakończeniu tego okresu dodatkowo 

o okres ochrony przed roszczeniowej (do 6 lat).

6.Obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Udzielania Zamówień.

7.W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8.Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9.Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu „Regulamin udzielania zamówień Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Kaliszu” dostępny na stronie internetowej www.wodociagi-kalisz.pl 

Przetarg nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych.Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 62 760-80-68.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy (załącznik nr 1).docx docx 26.06 2021-03-22 14:56:00 Proceeding
Mapa.pdf pdf 17461.31 2021-03-22 14:56:00 Proceeding
Regulamin Porządkowy (Załącznik nr 3).docx docx 130.56 2021-03-22 14:56:00 Proceeding
umowa (Załącznik nr 2).doc doc 107.5 2021-03-22 14:56:00 Proceeding
załączniki nr 4 - 7.docx docx 38.67 2021-03-22 14:56:00 Proceeding
Zapytanie Ofertowe.docx docx 30.21 2021-03-22 14:56:00 Proceeding
zestawienie ofert.pdf pdf 323.76 2021-03-31 13:04:26 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności.pdf pdf 346.85 2021-04-13 08:01:42 Public message

Announcements

2021-04-13 08:01 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2021-03-31 13:04 Anna Kędzia Zestawienie ofert

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2021-03-31 12:31 Anna Kędzia The message was withdrawn by the Buyer.
2021-03-31 09:16 Anna Kędzia Link do otwarcia: https://youtu.be/1jgCkL5q8hQ

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dokumentacji projektowej - 1 pc. - (0)
2 Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej azbestocementowej wraz z wymianą przyłączy wody w ul. Wiśniowej i Brzoskwiniowej - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2810 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin wykonania prac projektowych: 30.08.2021r. Termin zakończenia robót budowlanych: od 30.10.2021r. Termin dostarczenia materiałów odbiorowych: do 30.11.2021r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 963