Proceeding: OS.721.1.1.2021 Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Ujeździe Dolnym, Ujeździe Górnym i Jarosławiu. , Etap II Formuła zaprojektuj – wybuduj

Aleksandra Zastocka
Urząd Gminy Udanin
Deadlines:
Published : 16-02-2021 14:13:00
Placing offers : 04-03-2021 09:45:00
Offers opening : 04-03-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.32 2021-02-16 14:13:00 Proceeding
SWZ wod kan.docx docx 172.69 2021-02-16 14:13:00 Proceeding
PFU Gm Udanin OSTATNIE.docx docx 133.47 2021-02-16 14:13:00 Proceeding
SUW schemat.pdf pdf 3927.69 2021-02-16 14:13:00 Proceeding
SUW -Układ 2 poprawiony.pdf pdf 307.72 2021-02-16 14:13:00 Proceeding
wod.ujazd.pdf pdf 3801.31 2021-02-16 14:13:00 Proceeding
Wyniki wod- kan platforma21.pdf pdf 593.39 2021-03-18 15:06:38 Public message
pytanie 1.pdf pdf 486.66 2021-02-23 14:08:37 Public message
PZT SUW.pdf pdf 945.59 2021-02-25 15:26:55 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.02 2021-02-25 15:26:55 Public message
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.docx docx 13.8 2021-02-25 15:26:55 Public message
pytania i odpowiedzi 2 i 3.pdf pdf 1367.09 2021-02-25 15:26:55 Public message
pytania i odpowiedzi 4.pdf pdf 292.72 2021-02-26 10:50:25 Public message
pytania i odp. 5.pdf pdf 327.97 2021-03-01 13:24:47 Public message
Sprawozdanie_SUW Ujazd Dolny.pdf pdf 382.83 2021-03-02 16:17:25 Public message
pytania 02.03.pdf pdf 446.84 2021-03-02 16:17:25 Public message
pytanie 02.03_2.pdf pdf 377.65 2021-03-02 16:17:25 Public message
A_2149_09_2020_F_1.pdf pdf 350.59 2021-03-03 11:34:07 Public message
A_2149_09_2020_F_2.pdf pdf 350.62 2021-03-03 11:34:07 Public message
A_2149_09_2020_F_3.pdf pdf 351.32 2021-03-03 11:34:07 Public message
Kwoty przeznaczone na sfinansowanie zadania.pdf pdf 225.84 2021-03-03 15:05:00 Public message
informacja wod kan.pdf pdf 378.12 2021-03-04 15:35:15 Public message

Announcements

2021-03-18 15:06 Aleksandra Zastocka Zamawiający przekazuje informację o wyborze ofert w postępowaniu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Ujeździe Dolnym, Ujeździe Górnym i Jarosławiu, etap II, formuła zaprojektuj -wybuduj.

Wyniki wod- kan plat [...].pdf

2021-03-04 15:35 Aleksandra Zastocka Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Gmina Udanin przekazuje informację o nazwach, siedzibach wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach zawartych w ofertach.

informacja wod kan.p [...].pdf

2021-03-04 09:45 Buyer message Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem „Platformy Zakupowej” dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/udanin
2021-03-03 15:05 Aleksandra Zastocka Zamawiający na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm. przekazuje informację o kwotach jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwoty przeznaczone n [...].pdf

2021-03-03 11:34 Aleksandra Zastocka W załączeniu sprawozdania z badań wody surowej w studniach.

A_2149_09_2020_F_1.p [...].pdf

A_2149_09_2020_F_2.p [...].pdf

A_2149_09_2020_F_3.p [...].pdf

2021-03-02 16:17 Aleksandra Zastocka Zamawiający przekazuje treść pytań do swz wraz z odpowiedziami na dwóch odrębnych pismach oraz sprawozdanie SUW.

Sprawozdanie_SUW Uja [...].pdf

pytania 02.03.pdf

pytanie 02.03_2.pdf

2021-03-01 13:24 Aleksandra Zastocka Zamawiający przekazuje treść pytań do swz wraz z odpowiedziami.

pytania i odp. 5.pdf

2021-02-26 10:50 Aleksandra Zastocka Zamawiający przekazuje treść pytań do swz wraz z odpowiedziami.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-02-25 15:26 Aleksandra Zastocka Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami oraz załącznik 8 oświadczenie RODO i PZT SUW Ujazd Dolny.

PZT SUW.pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Oświadczenie wymagan [...].docx

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-02-23 14:08 Aleksandra Zastocka Zamawiający przekazuje treść pytań do swz wraz z odpowiedziami.

pytanie 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1232