Proceeding: 2021/BZP 00007672 Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego PZD-ZP.261.2.2021

Deadlines:
Published : 16-02-2021 10:32:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał.2.Przedmiot zamówienia .pdf pdf 476.47 2021-02-16 10:32:00 Proceeding
Zał.4.Wzór umowy.pdf pdf 1256.03 2021-02-16 10:32:00 Proceeding
Zał.5.Oferta.doc doc 77.5 2021-02-16 10:32:00 Proceeding
Zał.1.STWiOR.pdf pdf 808.2 2021-02-16 10:32:00 Proceeding
Zał.8.Oświadczenie. Podmot udostępniający.docx docx 23.89 2021-02-16 10:32:00 Proceeding
Zał.9.Oświadczenie o aktualności.doc doc 28.5 2021-02-16 10:32:00 Proceeding
Zał.10.Oświadczenie o aktualności.konsorcium.doc doc 29 2021-02-16 10:32:00 Proceeding
Zał.6.Oświadczenie Wykonawcy-art.125 ust.1.docx docx 24.11 2021-02-16 10:32:00 Proceeding
Zał.7.Oświadczenie Wykonawcy.Konsocrjum-art.125 ust.1.docx docx 24.38 2021-02-16 10:32:00 Proceeding
Zał.11.Oświadczenie o aktualności.Podmiot udostępniający.doc doc 29 2021-02-16 10:32:00 Proceeding
Zał.12.Wykaz robót.docx docx 23.42 2021-02-16 10:32:00 Proceeding
Zał.13.Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 23.53 2021-02-16 10:32:00 Proceeding
Ogłszenie.pdf pdf 116.65 2021-02-16 10:32:00 Proceeding
Zał.3.Przedmiar robót.pdf pdf 185.15 2021-02-16 10:32:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 1249.42 2021-02-16 10:32:00 Proceeding
2021.2.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 301.45 2021-03-16 12:33:47 Public message
2021.2.Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 679.54 2021-04-02 11:15:36 Public message
Zmiana nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia.pdf pdf 883.97 2021-02-22 13:34:37 Public message
2021.2.Zał.5.Oferta po zmianie - ujednolicona.doc doc 77.5 2021-02-22 13:34:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 263.58 2021-03-04 13:35:28 Public message
2021.2.Zestawienie ofert po poprawie omyłek rachunkowych w ofercie nr 8.pdf pdf 304.85 2021-03-11 14:43:46 Public message

Announcements

2021-04-02 11:15 Anna Michałczak ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że zakończył prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

2021.2.Ogłoszenie o [...].pdf

2021-03-16 12:33 Krystyna Stanek ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art.253 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu pn. Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego – pismo z dnia 16 marca 2021 r. znak PZD-ZP.261.2.2021

2021.2.Zawiadomienie [...].pdf

2021-03-11 14:43 Krystyna Stanek Zamawiający – Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia zestawienie ofert po dokonaniu na podstawie art.223 ust.2 pkt 2 ustawy 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.) omyłek rachunkowych wraz z ich konsekwencjami w ofercie nr 8.

2021.2.Zestawienie o [...].pdf

2021-03-04 13:35 Zamówienia Publiczne INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Działając na podstawie art.222 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (Zamawiający) udostępnia Informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego z dnia 4 marca 2021 r. znak PZD-ZP.261.2.2021

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-04 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 549 878,88 zł.
2021-02-22 13:34 Anna Michałczak ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 286 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 1 treści Specyfikacja warunków zamówienia pn. Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego z dnia 22 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.2.2021

Zmiana nr 1 treści s [...].pdf

2021.2.Zał.5.Oferta [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 929