Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIZ.272.2.2021 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 160801_05 Dobrodzień – obszar wiejski, obręb: 0089 – Myślina i 0092 – Turza

Rafał Halski
Powiat Oleski Department: Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 18-01-2021 12:58:00
Placing offers : 26-01-2021 10:00:00
Offers opening : 26-01-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 Zamawiający udostępnia pliki (Załączniki 1 - 7) w formie formularzy aktywnych. W przypadku problemów prosimy o kontakt z Zamawiającym celem otrzymania plików w innym formacie.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d8bba1-444a-7a50-c3bf-d3000119c1fe.pdf pdf 95.34 2021-01-18 12:58:07 Proceeding
SWZ.pdf pdf 316.83 2021-01-18 12:58:07 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 90.66 2021-01-18 12:58:07 Proceeding
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.docx docx 89.84 2021-01-18 12:58:07 Proceeding
Załącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf pdf 160.02 2021-01-18 12:58:07 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz prac.docx docx 90.36 2021-01-18 12:58:07 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz osób.docx docx 90.49 2021-01-18 12:58:07 Proceeding
Załącznik nr 8 - Projekt modernizacji.pdf pdf 4709.99 2021-01-18 12:58:07 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 97.62 2021-01-18 12:58:00 Criterion
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 93.15 2021-01-18 12:58:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 142.02 2021-01-26 11:02:29 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 116.67 2021-02-08 12:31:13 Public message
08d8d347-c545-aad1-a7d2-530001a7db51.pdf pdf 61.43 2021-02-17 14:41:01 Public message

Announcements

2021-02-17 14:41 Rafał Halski Ogłoszenie o wyniku postępowania

08d8d347-c545-aad1-a [...].pdf

2021-02-08 12:31 Rafał Halski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-01-26 11:02 Rafał Halski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-26 10:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 229.000,00 złotych

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1 - For [...].docx

Załącznik nr 2 - Ośw [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)

The number of page views: 852