Proceeding: 774803-N-2020 Dostawa sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych na potrzeby Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie.

Deadlines:
Published : 31-12-2020 11:51:00
Placing offers : 15-01-2021 11:00:00
Offers opening : 15-01-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Przedmiotem postępowania jest:

Dostawa sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych na potrzeby  Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie.

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe na platformie elektronicznej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings

Dopuszczalne jest składanie ofert elektronicznie poprzez w/w. platformę lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 250.71 2020-12-31 11:51:00 Proceeding
SIWZ-sig.pdf pdf 615.42 2020-12-31 11:51:00 Proceeding
zał. 6, 9, 10.zip zip 641.03 2020-12-31 11:51:00 Proceeding
zał. nr 1 - oferta cenowa.docx docx 552.75 2020-12-31 11:51:00 Proceeding
zał. nr 2 - oswiadczenie wykonawcy - wykluczenie.doc doc 77 2020-12-31 11:51:00 Proceeding
zał. nr 3 - oswiadczenie - spełnianie warunków.doc doc 74.5 2020-12-31 11:51:00 Proceeding
zał. nr 4 - zobowizanie o oddaniu zasobów.doc doc 69 2020-12-31 11:51:00 Proceeding
zał. nr 5 - wykaz dostaw.doc doc 70.5 2020-12-31 11:51:00 Proceeding
zał. nr 7 - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 338.01 2020-12-31 11:51:00 Proceeding
zał. nr 8 - wykaz oferowanego przedmiotu zamówienia (1).docx docx 86.96 2020-12-31 11:51:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 122.21 2020-12-31 16:39:00 Public message
zmiana treści SIWZ.pdf pdf 592.49 2020-12-31 16:39:00 Public message
Informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 77.18 2021-01-15 15:14:30 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty www.pdf pdf 94.75 2021-01-27 13:18:53 Public message

Announcements

2021-01-27 13:18 Paweł Broszewski Zamawiający zamieszcza informację z wyboru najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2021-01-15 15:14 Paweł Broszewski Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert (oferty złożone w siedzibie Zamawiającego).

Informacje z otwarci [...].pdf

2020-12-31 16:38 Paweł Broszewski Zamawiający zamieszcza informację o zmianie treści SIWZ w zakresie zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana treści SIWZ.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 308