Proceeding: RM/ZP/42/20 Zakup drobnego sprzętu medycznego

Deadlines:
Posted : 30-12-2020 15:20:00
Placing offers: 14-01-2021 09:00:00
Opening offers : 14-01-2021 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 137.5 2020-12-30 15:20:00 Proceeding
SIWZ - Zakup drobnego sprzętu medycznego.doc doc 454.5 2020-12-30 15:20:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ.pdf pdf 933.44 2021-01-08 15:37:28 Public message
Załącznik Nr 2 do SIWZ modyfikacja w zakresie Zadania 2.docx docx 19.36 2021-01-08 15:37:28 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 180.81 2021-01-14 16:43:27 Public message
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘOWANIA NA ZADANIE NR 1,2.pdf pdf 192.41 2021-01-27 15:37:32 Public message

Announcements

2021-01-27 15:37 Joanna Bruśnicka Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 1,2

INFORMACJA O UNIEWAŻ [...].pdf

2021-01-14 16:43 Joanna Bruśnicka Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-01-08 15:37 Joanna Bruśnicka W załączeniu: odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ oraz zmodyfikowany załącznik nr 2 dla Zadania 2.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik Nr 2 do SI [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 286